Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. Tadeusz Sikora

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora

Tadeusz SIKORA
profesor zwyczajny, doktor habilitowany
 

Posiadane tytuły i stopnie naukowe: Absolwent kierunku Towaroznawstwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, które ukończył w 1974 r., w 1975 r. podjął pracę w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Zakładzie Technologii Ogólnej Instytutu Towaroznawstwa. W 1977 r. przeszedł do pracy w Zakładzie Towaroznawstwa Spożywczego, którym kierował doc. dr Tadeusz Gołębiowski. Na początku lat osiemdziesiątych XX w. zwrócił się o opiekę naukowa do prof. dr hab. Stanisława Tyszkiewicza i pod Jego kierunkiem przygotował rozprawę doktorską nt.: „Czynniki określające jakość mięsa jagnięcego na przykładzie mieszańców owcy pogórza”, którą obronił w 1984 r. przed Radą Naukową Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie uzyskując stopień doktora nauk towaroznawczych.
Dalsze badania, prowadzone pod kierunkiem naukowym prof. Stanisława Tyszkiewicza, skoncentrowane były na wpływie czynników środowiskowych na jakość mięsa i ich wynikiem była rozprawa habilitacyjna nt.: „Jakość i stopień chemicznego skażenia mięsa i organów wewnętrznych testowych zwierząt rzeźnych w krakowskiej strefie ekologicznie zagrożonej”. Kolokwium habilitacyjne miało miejsce na Wydziale Rolniczym z Oddziałem Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie w 1994 r. i dr Tadeusz Sikora otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. W roku 2000  Sikora Tadeusz otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych, a od października 2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Działalność na uczelni: W 1995 r. objął kierownictwo Samodzielnego Zakładu Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością  w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie jest to  Katedra Zarządzania Jakością na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był też kierownikiem Studium Podyplomowego „Systemowe Zarządzanie Jakością” działającego przy Katedrze Zarządzania Jakością w latach 2002 – 2011.
Z inicjatywy prof. Tadeusza Sikory i pod jego kierunkiem w 1988 r. rozpoczęła się realizacja organizowanych przez Katedrę konferencji z cyklu: „Jakość w gospodarce rynkowej” – dotychczas odbyło się osiem konferencji, w tym jedna międzynarodowa.
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora jest autorem, współautorem lub redaktorem kilku książek, jest autorem lub współautorem około stu artykułów naukowych i około dwustu artykułów popularno-naukowych.
Jest promotorem 14 zakończonych przewodów doktorskich.

Działalność w instytucjach naukowych: W okresie od października 1995 r. do końca grudnia 1996 r. pracował również w Instytucie Przemysły Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie na stanowisku docenta. Z kolei w okresie od grudnia 1999 r. do września 2003 r. pracował w Centralnym Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie na stanowisku sekretarza naukowego i pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej tej jednostki.
Od 1999 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN (wcześniej Komitet Chemii i Technologii Żywności PAN), w latach 2003 - 2009 był członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od marca 2008 r. jest v-prezesem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, v-prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB (od 2010 r.)., jest przewodniczący Komitetu Chroniącego Bezstronność TUV Rheinland Polska od kwietnia 2008 r.
Od początku powstania Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności był aktywnym jego członkiem, tak w Oddziale Małopolskim, jak również na forum Zarządu Głównego. Był współinicjatorem cyklu konferencji „Żywność XXI wieku” organizowanych przez Oddział Małopolski. Prof. Tadeusz Sikora był przez dwie kadencje prezesem Oddziału Małopolskiego (1994 - 2000), wiceprezesem Zarządu Głównego (1998 – 2000) i prezesem Towarzystwa w latach 2001 – 2006.

Główne zainteresowania naukowe: W ostatnich latach zainteresowania naukowe prof. Tadeusza Sikory koncentrują się głównie wokół problematyki zarządzania jakością i bezpieczeństwem w sektorze żywnościowym. Prowadził lub prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jakością na kilku uczelniach w kraju (m.in. UJ, SGGW, UP we Wrocławiu i Lublinie, UE i UR w Krakowie). W wielu przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego konsultował zagadnienia związane z zarządzaniem jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa żywności oraz wdrożenia systemów zarządzania.

Działalność w zakresie współpracy z przemysłem żywnościowym: W latach 1995-1997 był konsultantem ds. jakości w programie: „Quality Management  Dairy Sector” realizowanym przez SwedFarm Swedish Farm and Agro-Industrial Services AB (Project PHARE P 9312-05-01), w ramach którego przygotowywano 7 polskich mleczarni do wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normami ISO serii 9000. W latach 2005 – 2007 brał udział jako partner w Programie Erazmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, który był koordynowany przez Uniwersytet Rolniczy w Atenach.
Był kierownikiem projektu badawczego  Nr 050/BH03/2008/34 pt.: „Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności a satysfakcja klientów firmy” realizowanego w okresie 05.2008 do 31.12.2009 r. i kierownikiem projektu badawczego Nr 4290/B/H03/2011/40 pt.: „Zależność między funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i kondycją finansową małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej”, który był realizowany w okresie 05.2011 do 11.2012 r. Był członkiem zespołu realizującego projekt rozwojowy  Nr N R12 0097 06/2009 pt.: „Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności” realizowany od 06.2009 r. do 2012 r., którego koordynatorem był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Brał udział w pracach zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020.

Inną formą aktywności prof. dr hab. Tadeusza Sikory jest działalność naukowo-wydawnicza. W latach 1991 - 1996 był redaktorem działu w miesięczniku „Przemysł Spożywczy”. W 1994 r. był inicjatorem założenia kwartalnika naukowego „Żywność. Technologia. Jakość” (obecnie dwumiesięcznik „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość), który regularnie ukazuje się od grudnia 1994 r., jest organem naukowym ZG PPTŻ. Czasopismo „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” jest na liście Thomson Reuters i na liście czasopism punktowanych MNiSzW – 15 pkt. Od chwili jego powstania jest redaktorem naczelnym. Był współpracownik miesięcznika ”Handel” w latach 1998 r. - 2003 r.;  w latach 2001 - 2004 był członkiem Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego”; był członkiem Rady Programowej „Roczników Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego” od 2002 do 2010 r.; był członkiem Rady Programowej ”Przemysłu Spożywczego” - w latach 1998 – 2002; był członkiem Rady Programowej „Polish Journal of Ford and Nutrition Sciences” w latach 2006  - 2010. Jest stałym współpracownikiem kwartalnika „Zarządzanie Jakością”. Jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego PTTŻ od 1998 r. Jest od 2010 r. członkiem Redakcji Argumenta Oeconomica Cracoviensia (od 2008 r.) i członkiem Rady Programowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2008 r. Jest członkiem Rady Programowej miesięcznika „Bezpieczeństwo o Higiena Żywności” od 2008 r.

Odznaczenia i nagrody: Za działalność naukową i dydaktyczną prof. dr hab. Tadeusz Sikora był wielokrotnie wyróżniany Nagrodami  Rektora AE i UEK w Krakowie. W 1988 r. otrzymał nagrodę ZG Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego im. Prof. M. Mysony „za wyróżniające się prace z zakresu towaroznawstwa”. W 1995 r. został wyróżniony medalem 70-lecia Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie „Za zasługi położone dla jego rozwoju”. Medalem 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001 r.);  Medalem 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2005 r.). W 2006 r. otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora jest  m.in. wyróżniony Odznaką „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności” UP we Wrocławiu - 2007 r.;  Medalem  im. gen. Karola Kaczkowskiego Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie 2009; Złotą Odznaka PTTŻ - 2010;  Medalem Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie „za wkład i zaangażowanie w rozwój Wydziału” – 2011; Małopolską Nagrodą Jakości – 2008; Polską Indywidualną Nagroda Jakości im. prof. E. Kindlarskiego w kategorii nauka - 2010.
W 1999 r.  został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2000 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij