Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

25.09.2018
Zasada przenoszenia substancji dodatkowych (carry-over)
Stosowanie substancji dodatkowych do żywności jest uregulowane w Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008).


25.09.2018
Opłaty za f-gazy
Opłaty za korzystanie ze środowiska znane są przedsiębiorcom od lat. Niestety nie wszyscy jeszcze wiedzą, że opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza to również opłaty za emisję związków HFC czy HCFC.


25.09.2018
Żywność ekologiczna
Zarówno w Unii Europejskiej jak też wielu państwach na całym świecie intensywnie rozwijana jest polityka jakości produktów rolnych i żywności


24.09.2018
Odpowiedzialna współpraca – wywiad z nowym Głównym Inspektorem Sanitarnym
Przyjęcie nowego, zharmonizowanego rozporządzenia (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, które zastąpi rozporządzenie 882/2004 wymagać będzie w najbliższym czasie doprecyzowania przepisów krajowych w wielu obszarach oraz wypracowania nowego podejścia w nadzorze przez organy kontrolne.


24.09.2018
Debata kwartalnika „Food-Lex” pt. „Funkcjonowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)”
Debata dotyczyła tematu kluczowego dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE, jakim jest system wczesnego ostrzegania RASFF


24.09.2018
Gospodarka o obiegu zamkniętym stała się faktem
14 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany pakiet dyrektyw dotyczących odpadów, którego celem jest transformacja unijnego modelu gospodarczego z linearnego na cyrkularny


31.07.2018
Spis opublikowanych artykułów
Food-Lex


30.06.2018
Ograniczenie działalności centrów logistycznych, magazynowych i dystrybucyjnych w świetle ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305), weszła życie w dniu 1 marca 2018 r. i od początku wywoływała kontrowersje spowodowane brakiem jednoznacznych zapisów mających znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców.


30.06.2018
Wyroby z tłoczyw melaminowych przeznaczone do kontaktu z żywnością – zastosowanie, zagrożenia, przepisy prawne
Ustanowione w Unii Europejskiej przepisy prawne mają na celu zapewnienie, aby wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością były wystarczająco obojętne w stosunku do kontaktującej się z nimi żywności i tym samym bezpieczne dla człowieka.


30.06.2018
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska uruchomił Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).


30.06.2018
Odpowiedzialność odszkodowawcza za produkt żywnościowy
Decydując się na prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu żywności, poza szerokim zakresem przepisów prawa żywnościowego, należy też brać pod uwagę cywilną odpowiedzialności odszkodowawczą, jaką ponosi producent wobec konsumentów.


29.06.2018
Produkty z pogranicza (borderline products) – zarys problematyki
W chwili obecnej na rynku funkcjonuje szereg kategorii produktowych, co do których ustawodawca określił szczegółowe wymagania co do dopuszczalnego składu, działania i prezentacji (reklamy).


29.06.2018
Znakowanie żywności – prace Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
Komitet Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Znakowania Żywności (CCFL) był jednym z pierwszych powołanych przez tę organizację.


29.06.2018
Trzy lata funkcjonowania w Polsce samoregulacji w zakresie reklamy żywności skierowanej do dzieci
Od dnia 1 stycznia 2015 r. w Polsce obowiązuje dobrowolne Porozumienie nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.


06.04.2018
Eksport żywności z Polski do Stanów Zjednoczonych
Eksport żywności z Polski do Stanów Zjednoczonych systematycznie rośnie. W 1999 roku sprzedaż żywności do USA wyniosła 9,8 mln dolarów, a w 2014 roku było to już 398,1 mln dolarów. Oznacza to ponad czterdziestokrotny wzrost sprzedaży w ciągu 15 lat .


06.04.2018
Niejadalne osłonki przeznaczone do kontaktu z wyrobami mięsnymi, wędlinami oraz serami
Niejadalne osłonki są niezwykle ważnym elementem zapewniania jakości wędlin, kiełbas oraz serów. Decydują o wielu właściwościach produktu, w tym utrzymują nadaną wielkość i kształt, wpływają na takie parametry wyrobu jak wygląd oraz trwałość.


28.03.2018
Opłaty za usługi wodne
Opłaty za usługi wodne uiszcza się w myśl art. 268 i art. 269 Prawa wodnego.


28.03.2018
Pojęcie „żywności specjalnego przeznaczenia medycznego”
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (tzw. FSMP - Food for Special Medical Purposes) stanowi jeden z rodzajów żywności podlegających szczególnej regulacji prawnej. Jest ona zaliczana do grupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, do której zalicza się także żywność przeznaczoną dla niemowląt i małych dzieci oraz środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.


27.03.2018
Naruszenia prawa żywnościowego w orzecznictwie. Sądy o karach
Sankcje za naruszanie prawa żywnościowego mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Tylko tyle – i aż tyle – wynika z przepisów unijnych, zgodnie z którymi stosowanie i miarkowanie kar to rola organów urzędowej kontroli żywności w poszczególnych państwach członkowskich.


02.01.2018
Pobierz bezpłatny egzemplarz
Food-Lex


18.12.2017
Produkt ekologiczny po dwóch stronach Oceanu – partnerstwo w ekohandlu
W państwach UE kwestie żywności ekologicznej regulują przepisy na poziomie wspólnotowym, przede wszystkim rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. Zostało ono przyjęte w celu stworzenia zrównoważonego systemu zarządzania rolnictwem, a także w celu wsparcia produkcji rolno-spożywczej wysokiej jakości.


18.12.2017
Bisfenol A w opakowaniach do żywności – nowe wymagania prawne
Komisja opracowała projekt rozporządzenia w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 10/2011 dotyczącego stosowania tej substancji w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


18.12.2017
Nowe Prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków
Zgodnie z nowym Prawem wodnym opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków za rok 2017 będą wnoszone po raz ostatni do marszałków województw i dystrybuowane „po staremu” na poszczególne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


18.12.2017
Reforma RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.


18.12.2017
Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – co nas czeka w 2018 r.?
W listopadzie 2017 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowe zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.


18.12.2017
Przetworzone owoce i warzywa - przegląd dorobku i prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
W ramach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO prace w zakresie przetworzonych owoców i warzyw prowadzone są na forum branżowego Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Przetworzonych Owoców i Warzyw (CCPFV). Komitet opracował ponad 50 dokumentów normalizacyjnych (norm, kodeksów i wytycznych) w tym obszarze.


16.10.2017
Aktualny stan prawny w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
ADR czyli pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich polega na udziale strony trzeciej w sporze, który nie znalazł rozwiązania na drodze reklamacji. Istotne pozostaje przy tym, iż strona trzecia będzie niezależna od stron postępowania i będzie mogła obiektywnie ocenić spór, a następnie pomóc stronom poprzez umożliwienie zbliżenia ich stanowisk czy przedstawienie propozycji rozwiązania sporu bądź poprzez ostateczne rozstrzygnięcie sporu i narzucenie jego rozwiązania.


16.10.2017
Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności – kontekst prawny i prace w Polsce nad modelem most
Ze względu na złożoność łańcucha żywnościowego - jego wieloetapowość, skomplikowaną strukturę organizacyjną, proces zarządzania racjonalnym przepływem i zagospodarowaniem żywności jest dużym wyzwaniem.


13.10.2017
Aktualizacja wytycznych naukowo-technicznych EFSA na temat przygotowania i prezentacji wniosku dotyczącego oświadczenia zdrowotnego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w 2007 roku wytyczne naukowo-techniczne dotyczące przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego z artykułu 14 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Artykuł 14 ww. rozporządzenia odnosi się do oświadczeń dotyczących rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmniejszenia ryzyka choroby.


13.10.2017
Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie uwalniania węglowodorów olejów mineralnych (MOH)
Komisja Europejska opracowała Zalecenie (UE) 2017/84 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie monitorowania węglowodorów olejów mineralnych w żywności oraz w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


03.07.2017
Aktualne prace Unii Europejskiej w obszarze dodatków do żywności
Cały czas do Komisji Europejskiej wpływają wnioski o rozszerzenie zastosowania dopuszczonych obecnie substancji dodatkowych. Istotną częścią prac Komisji Europejskiej jest również przygotowywanie przy współudziale państw członkowskich przewodników ułatwiających korzystanie z obowiązujących, często dość skomplikowanych, przepisów prawnych o dodatkach do żywności.


03.07.2017
Wytyczne dotyczące elastyczności brzmienia oświadczeń żywieniowych na temat cukrów
Polska Federacja Producentów Żywności opracowała wytyczne określające zasady stosowania elastycznego brzmienia dozwolonych oświadczeń żywieniowych odnoszących się do zawartości cukrów w produktach spożywczych.


03.07.2017
Kontrola dokumentów dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością – obowiązki przedsiębiorców branży spożywczej
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania żywności muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ich bezpieczeństwa.


03.07.2017
Wsparcie dla innowacji w przemyśle rolno - spożywczym
Pomimo tego, że pojęcie „innowacji” kojarzy się zazwyczaj z zaawansowanymi technologicznie branżami, takimi jak informatyka, biotechnologia czy robotyka, a przemysł spożywczy uznawany jest powszechnie za tzw. przemysł niskich technologii, to wdrażanie nowych rozwiązań produktowych i technologicznych stanowi nieodłączny element konkurowania między podmiotami działającymi na rynku rolno - spożywczym.


20.03.2017
Znakowanie żywności krajem lub miejscem pochodzenia
Zasady znakowania żywności miejscem lub krajem pochodzenia są jednym z wielu zagadnień uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.


20.03.2017
Enzymy spożywcze – stan prawny w Unii Europejskiej
Stosowanie enzymów w Unii Europejskiej jest obecnie uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w sprawie enzymów spożywczych.
Celem tego rozporządzenia jest zharmonizowanie przepisów dotyczący enzymów na poziomie UE.


20.03.2017
Etykietowanie wielopaków
Etykietowanie tzw. wielopaków budziło wątpliwości od początku stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


20.03.2017
Produkty wprowadzane do obrotu po raz pierwszy
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w przypadku wprowadzania po raz pierwszy do obrotu na terenie Polski suplementów diety, określonych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej, przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego, przedkładając odpowiednie informacje dotyczące wprowadzanego produktu. Powiadomienia dokonywane są za pomocą elektronicznego systemu dostępnego na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


09.12.2016
Oznakowania środowiskowe opakowań
Wszelkie znaki umieszczane na opakowaniach można podzielić na te dotyczące samego opakowania oraz dotyczące produktu.


09.12.2016
Nanotechnologia w żywności
Żywność zawierająca wytworzone nanomateriały lub składająca się z nich jako tzw. nowa żywność podlega swoistym procedurom oceny bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu określonym dotychczas w Rozporządzeniu PE i Rady UE z (WE) nr 258/97 z 27/01/1997 dot. nowej żywności i nowych składników żywności. Ustawa z 25/08/2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia w art. 92 doprecyzowuje szczegóły kompetencyjne związane z prowadzeniem procedur i koordynacji zagadnienia nowej żywności w Polsce.


08.12.2016
Etykietowanie wartością odżywczą w świetle wymagań prawnych
Z dniem 13 grudnia 2016 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (….), wchodzi w życie obowiązek podawania informacji o wartości odżywczej środków spożywczych. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie: żywność nieopakowana, napoje o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowo oraz niektóre produkty spożywcze wymienione w załączniku V do ww. rozporządzenia.


08.12.2016
Produkty spożywcze wzbogacane
Żywność, do której dodano witaminy, składniki mineralne lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub fizjologiczny nazywa się „żywnością wzbogaconą”.


08.12.2016
Urzędowa kontrola materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Państwa członkowskie przeprowadzają urzędowe kontrole materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu weryfikacji ich zgodności z mającymi zastosowanie przepisami Unii Europejskiej.


20.09.2016
Kontrole podatkowe u przedsiębiorców z branży spożywczej
Działalność gospodarcza w zakresie handlu hurtowego, jak i detalicznego produktami spożywczymi i tytoniem znajduje się w kręgu szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Wynika to w szczególności z Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.


20.09.2016
Badania opinii konsumentów jako dowód w procesach sądowych w branży spożywczej
Celem obecnie obowiązujących regulacji dotyczących odpowiedniego oznakowania środków spożywczych jest to, by konsument otrzymał pełne i zgodne z prawdą informacje na temat nabywanego produktu.


20.09.2016
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa opakowań do żywności wyprodukowanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
Stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest jednym z najnowszych zagadnień na rynku opakowań żywności skutkującym powstaniem przepisów szczegółowych, regulujących ten dość skomplikowany pod względem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno opakowań jak i samej żywności obszar.


20.09.2016
Kodeks żywnościowy - normy, wytyczne oraz kodeksy praktyki dla mięsa i jego produktów
Zakres dokumentu Kodeks praktyki higienicznej dla mięsa (CAC/RCP 58-2005) obejmuje higienę mięsa surowego, surowego mięsa przyprawionego oraz gotowe produkty mięsne na wszystkich etapach produkcji tj. od hodowli zwierząt aż do sprzedaży detalicznej gotowego produktu. Kodeks zawiera 12 ogólnych zasad oraz wytyczne o charakterze nakazowym dotyczące m.in. wprowadzenia systemu dobrej praktyki higienicznej a tam gdzie to możliwe systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).


19.09.2016
Błonnik pokarmowy - definicja, znakowanie, zalecenia żywieniowe oraz inne wybrane zagadnienia
Sposób oznakowania błonnika na etykietach produktów spożywczych określono w artykule 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. oraz w załączniku XV do tego rozporządzenia.


19.09.2016
Projekt ustawy – Prawo wodne. Stan prac legislacyjnych i potencjalne skutki dla branży spożywczej
Ministerstwo Środowiska opracowało projekt ustawy – Prawo wodne, którego celem jest m.in. wdrożenie do polskiego prawa nowych postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE).


20.05.2016
Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący kategorii środków spożywczych ujętych w rozporządzeniu 1333/2008
Aby podjąć decyzję, jakie substancje dodatkowe są dopuszczone do danego produktu, należy przyporządkować produkt do odpowiedniej kategorii i podkategorii. Biorąc pod uwagę różnorodność produktów spożywczych dostępnych na rynku, często o złożonym składzie, zaklasyfikowanie produktu do odpowiedniej kategorii może stanowić problem zarówno dla producentów żywności jak i organów nadzoru.


20.05.2016
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa lakierowanych metalowych puszek stosowanych w przemyśle spożywczym
Lakierowane metalowe puszki przeznaczone do pakowania produktów spożywczych, aby były bezpieczne i nie stanowiły źródła zanieczyszczenia żywności substancjami chemicznymi, muszą spełniać wymagania odpowiednich przepisów prawnych Unii Europejskiej.


20.05.2016
Mięso odkostnione mechanicznie – niekończąca się historia
Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady nr 1169/2011 – obowiązkową, a jednocześnie podstawową informacją na temat żywności jest informacja na temat składników danego środka spożywczego. Informacja ta powinna być zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 1169/2011 rzetelna, prawdziwa i nie wprowadzająca konsumenta w błąd.


20.05.2016
Zboża i rośliny strączkowe – odżywcze nasiona dla zrównoważonej przyszłości
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) kładzie szczególny nacisk na działania związane z promocją roślinnych produktów spożywczych o wysokiej wartości odżywczej.


20.05.2016
Rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce
Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 11 września 2015 roku, która zaczęła obowiązywać od dnia 15 kwietnia 2016 roku, dotyczy przede wszystkim zmian w zakresie prawa znaków towarowych. Nowe prawo przewiduje zmianę systemu rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych z obecnie obowiązującego systemu badawczego na system sprzeciwowy.


26.02.2016
Regulacje prawne dotyczące Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności
Ochrona oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oparta jest na systemie rejestracji. Procedura rejestracyjna obowiązująca w Unii Europejskiej jest zasadniczo jednakowa dla wszystkich trzech oznaczeń.


26.02.2016
Mleko i produkty mleczne – przegląd dorobku i prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
Normy dla mleka i produktów mlecznych były pierwszymi dokumentami opracowanymi przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Już w roku założenia tej organizacji (1963) odbyło się pierwsze posiedzenie „Wspólnego komitetu ekspertów rządowych FAO/WHO ds. kodeksu zasad odnoszących się do mleka i produktów mlecznych”.


26.02.2016
Zastosowanie modeli migracji jako alternatywy dla laboratoryjnych metod badania migracji z opakowań żywności
Przepisy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością nakładają obowiązek potwierdzania zgodności w zakresie migracji substancji z istniejącymi limitami migracji specyficznej i globalnej.


26.02.2016
Nowe regulacje Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska
2 grudnia 2015 roku Komisja Europejska ogłosiła zmodyfikowaną wersję propozycji legislacyjnej dotyczącej „Gospodarki w obiegu zamkniętym - Circular Economy” (CEP). Publikacja nastąpiła zgodnie z zapowiedziami jeszcze przed końcem 2015 roku.


26.02.2016
Nowa ulga podatkowa w podatkach dochodowych tzw. ulga na badania i rozwój (B+R)
Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z nowej ulgi w podatkach dochodowych tzw. ulgi na badania i rozwój, której celem jest wspieranie innowacyjności w przedsiębiorstwach (ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767).


26.02.2016
Rewolucyjne zmiany w prawie własności przemysłowej
Znaki towarowe bez wątpienia są najpowszechniej znaną formą zabezpieczenia swoich praw przez przedsiębiorców. Dwie ostatnie nowele prawa własności przemysłowej wprowadzają rewolucję w sposobie pozyskiwania tej ochrony.


26.11.2015
Bezpieczeństwo zadrukowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Aby zadrukowane opakowania żywności były nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim bezpieczne dla konsumenta, zarówno farby drukarskie jak i zadrukowane już opakowania muszą spełniać wymagania przepisów prawnych Unii Europejskiej.


26.11.2015
Projekty aktów delegowanych w sprawie żywności dla niemowląt i małych dzieci uzupełniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013
Na podstawie artykułu 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylającego dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz. U. L 181 z 29.06.2013), Komisja Europejska została uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, w których określone zostaną wymogi szczegółowe dotyczące składu oraz etykietowania, prezentacji i reklamy żywności objętej zakresem rozporządzenia (UE) nr 609/2013.


26.11.2015
Znakowanie środków spożywczych w zakresie aromatów
W celu właściwego stosowania przepisów w zakresie substancji dodatkowych w praktyce, Komisja Europejska pracuje nad przewodnikiem pt. „Pytania i odpowiedzi dotyczące oznakowania aromatów w środkach spożywczych przeznaczonych dla konsumenta”.


26.11.2015
Zawartość mięsa – teoria i praktyka obliczeniowa
Wielu przedsiębiorców branży mięsnej poszukuje możliwości oznaczania zawartości mięsa w surowych i przetworzonych wyrobach mięsnych. Wynika to z potrzeby potwierdzania deklaracji składu przedstawionego na etykiecie produktu.


26.11.2015
Opakowania a rozszerzona odpowiedzialność producenta w Polsce
Pod koniec 2015 roku Komisja Europejska planuje ogłoszenie zmodyfikowanego projektu legislacyjnego „W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, który będzie zawierał projekty nowelizacji trzech dyrektyw odpadowych – ramowej o odpadach, o ograniczaniu ilości deponowania odpadów na składowiskach oraz o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.


26.11.2015
Higiena żywności – przegląd dorobku Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
Jednym z pierwszych dokumentów przyjętych już w 1969 r., podczas 6. Sesji KKŻ FAO/WHO, były Ogólne zasady higieny żywności (CAC/RCP 1-1969) – dokument o fundamentalnym znaczeniu dla legislacji państw członkowskich tej organizacji w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym legislacji Unii Europejskiej (dyrektywa 397/1989 w sprawie urzędowej kontroli artykułów żywnościowych, dyrektywa 43/1993 w sprawie higieny środków spożywczych i późniejszy „pakiet higieniczny”). Od 1969 r. dokument był rewidowany 4 razy – w 1979, 1985, 1997 i 2003 r. Ostatnia rewizja wprowadziła do tekstu zapisy dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw.


17.09.2015
Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - papier i tektura
Papier i tektura są wykorzystywane w przemyśle spożywczym od wielu lat jako materiały przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością.


17.09.2015
Kolejne zmiany ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności
Z pewnym opóźnieniem w stosunku do oczekiwań, z dniem 15 lipca 2015 r. weszły w życie kolejne dwa rozporządzenia Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów w środkach spożywczych: ołowiu – nr 2015/1005 i arsenu – nr 2015/1006 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. UE L 161 z 26.6.2015).


17.09.2015
Rewizja dokumentu referencyjnego BAT dla branży spożywczej
Najlepsze dostępne techniki (BAT) opisane są w dokumentach referencyjnych BAT (BREF) przygotowywanych w ramach tzw. Procesu Sewilskiego. Proces ten polega na wymianie informacji na temat technik stosowanych w poszczególnych sektorach przemysłu, które zapewniają wysoki poziom ochrony środowiska, są ogólnie dostępne, a ich zastosowanie w danym sektorze jest możliwe
z ekonomicznego punktu widzenia.


17.09.2015
Globalne normy jakościowe na przyprawy i zioła kulinarne – wyzwania nowego Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
W 2012 roku na 35. sesji Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO) Indie wystąpiły z propozycją powołania nowego Komitetu. Jego głównym zadaniem miałoby być opracowanie norm dla przypraw, preparatów przyprawowych i ziołowych oraz ziół aromatycznych, co usprawniłoby przepływ tych towarów, a także zapewniło przejrzystość i uczciwość praktyk handlowych.


17.09.2015
Opakowania po produktach – odpady czy wartościowe surowce?
Obecnie w UE wszystkie kraje oprócz Danii i Węgier zbudowały systemy gospodarowania odpadami opakowaniowymi w oparciu o zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Cechą wspólną tych wszystkich systemów jest fakt, iż ich kształt został uformowany w drodze rozmów i negocjacji pomiędzy wszystkimi stronami – uczestnikami systemu.


21.05.2015
Praktyczne aspekty wykorzystywania zaleceń stowarzyszeń lekarzy, dietetyków i specjalistów ds. żywienia w reklamie żywności
Odwoływanie się do zaleceń lekarzy, dietetyków czy też innych specjalistów ds. żywienia jest niezwykle atrakcyjne z promocyjnego punktu widzenia.


21.05.2015
Czy producent żywności może mieć obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Przepisy dyrektywy 2012/19/UE wprowadziły istotne zmiany dla rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zmiany wprowadzone dyrektywą 2012/19/UE dotyczą kluczowych zagadnień takich jak: zakres zastosowania ustawy, grupy sprzętu, które podlegają przepisom dyrektywy, obowiązki wprowadzających sprzęt i prowadzących zakłady przetwarzania, poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, rejestr przedsiębiorców, przemieszczania zużytego sprzętu oraz finansowania systemu.


20.05.2015
Nowe kwestie problematyczne odnoszące się do znakowania wartością odżywczą dotyczące stosowania i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji nt żywności
Opracowany w styczniu 2013 r. dokument pt. „Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w spr. przekazywania konsumentom informacji na temat żywności” dostępny na stronie KE nie wyczerpał wszystkich wątpliwych kwestii związanych z interpretacją tego rozporządzenia zgłaszanych przez różne państwa członkowskie podczas posiedzeń Grupy Roboczej ds. wdrażania i stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.


20.05.2015
ABC prawa żywnościowego - Prawo żywnościowe w systemie źródeł prawa
Prawo żywnościowe jest jedną z nowych dziedzin prawa, wyodrębnioną w oparciu o dwa kryteria.


19.02.2015
Czy Kodeks Żywnościowy jest obowiązkowy? - Znaczenie norm Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w świetle porozumień Światowej Organizacji Handlu
Kodeks Żywnościowy, zwany też Codex Alimentarius, jest zbiorem przyjętych w skali międzynarodowej norm dla żywności, dobrych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli żywności, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe na całym świecie.


19.02.2015
Nowe regulacje prawne w zakresie żywności i żywienia w szkołach - już od 1 września 2015 r.
W dniu 9 stycznia br. opublikowana została ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


19.02.2015
Zmiana Ustawy prawo ochrony środowiska. Część II ochrona powierzchni ziemi oraz wód podziemnych.
Zmiana przepisów ustawy jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących instalację mogącą oddziaływać na środowisko, ponieważ nakłada na prowadzącego instalację nowe obowiązki w zakresie ochrony gleb i wód podziemnych.


18.02.2015
Bezpieczeństwo zabawek oferowanych wraz żywnością jako materiały promocyjne
Promocje konsumenckie to najskuteczniejsze i najbardziej lubiane działania wspierające marki w walce o uwagę klienta.


18.02.2015
Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - tworzywa sztuczne
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą stanowić istotne źródło zanieczyszczenia żywności substancjami małocząsteczkowymi, które mogą uwalniać się z materiału opakowaniowego i przedostawać drogą pokarmową do organizmu człowieka.


17.11.2014
Produkty bezglutenowe – przepisy prawne oraz inne wymagania
Pierwszym aktem, który uregulował kwestie produktów bezglutenowych pod względem ilościowym i jakościowym jest rozporządzenie Komisji (WE)/41/2009 dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu.


17.11.2014
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
Nowe pytania i odpowiedzi z zakresu znakowania żywności wartością odżywczą.


17.11.2014
Zmiana Ustawy prawo ochrony środowiska. Część I
Dnia 5 września 2014 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Ustawy prawo ochrony środowiska.


17.11.2014
Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia – aktualny stan prawny. Część II
W Polsce dopuszczalne zanieczyszczenie żywności ołowiem i arsenem (obok cynku, miedzi, cyny i żelaza) określono już w 1971 r.


03.09.2014
Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia
Zgodnie z ramowym rozporządzeniem Rady (EWG) nr 315/93 z dn. 8 lutego 1993r. określającym obowiązujące w krajach Unii Europejskiej procedury dotyczące zanieczyszczeń żywności, ustawodawstwo Unii Europejskiej przewiduje ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych w celu ochrony zdrowia publicznego.


03.09.2014
ABC Listerii monocytogenes. Występowanie i kontrola zakażeń
Bakteria Listeria monocytogenes jest organizmem izolowanym coraz częściej z różnych produktów spożywczych, powodując lokalne ogniska epidemiczne.


03.09.2014
Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży konsumentom produktów żywnościowych.
Pod koniec bieżącego roku regulacje dotyczące handlu internetowego ulegną bardzo istotnym modyfikacjom. Zmiany te wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W akcie tym dokonano transpozycji do polskiego porządku prawnego konsumenckich przepisów wspólnotowych. Co więcej pod koniec roku istotne zmiany obejmą również problem podawania informacji o produktach żywnościowych.


03.09.2014
Odbudowa zaufania do żywności. Prace punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych
Prawo żywnościowe na poziomie unijnym jest w znacznej mierze zharmonizowane, ujednolicenie dotyczy jednak głównie prawa żywnościowego materialnego. Procedury postępowania
w przypadku wykrycia naruszeń prawa żywnościowego materialnego, a przede wszystkim wymierzane sankcje administracyjne, znacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami.


03.09.2014
Nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – odejście od metkowania i zmiana systemu nakładania kar
Dnia 25 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o ocenach towarów i usług, która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę o cenach.
Nowa ustawa wywołuje kontrowersje, gdyż z jednej strony przewiduje odejście od tzw. metkowania, czyli obowiązku naklejania cen na każdą sztukę towaru, a z drugiej strony zmienia cały system nakładania kar.


06.05.2014
Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w obrocie handlowym jako czyn nieuczciwej konkurencji
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyn nieuczciwej konkurencji stanowi, w szczególności, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.


06.05.2014
Pozwolenia zintegrowane
Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do polskiego ustawodawstwa jako przejaw harmonizacji prawa polskiego i wspólnotowego.
Głównym celem pozwolenia zintegrowanego jest ochrona środowiska jako całości składającej się z różnych elementów podlegających odrębnej ochronie, ale zależnych od siebie. Pozwolenie zintegrowane wymaga spojrzenia na problematykę oddziaływania instalacji na różne elementy środowiska, które składają się na jedną całość.


06.05.2014
Rozporządzenie 1169/2011 – duże wyzwanie, a czasu coraz mniej
Jednym z najczęściej dyskutowanych w obecnej chwili aktów prawnych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które wprowadza szereg niezwykle istotnych zmian w treści i sposobie przekazu konsumentom informacji o środkach spożywczych.
Już od 13 grudnia br. przedsiębiorcy będą zobowiązani dostosować się do większości przepisów zawartych w Rozporządzeniu.


06.05.2014
Punkt Kontaktowy ds. Produktów
Polski Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) został utworzony w Ministerstwie Gospodarki.
Rolą PCP jest pomoc zarówno krajowym, jak i zagranicznym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom, a także instytucjom w uzyskaniu informacji nt. uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzania na rynek produktów nieobjętych wymaganiami prawnymi zharmonizowanymi na poziomie UE a pochodzących z innych państw Unii. Punkt przekazuje również dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów technicznych dla danej grupy produktów oraz informacje dotyczące stosowania zasady wzajemnego uznawania.


06.05.2014
Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży konsumentom produktów żywnościowych.
Od kilku lat polski rynek handlu elektronicznego ulega dynamicznemu rozwojowi. Wśród wielu sklepów internetowych coraz częściej powstają również podmioty oferujące sprzedaż produktów żywnościowych.


19.02.2014
Materiały aktywne i inteligentne przeznaczone do kontaktu z żywnością – przykłady zastosowań, przepisy i wytyczne Unii Europejskiej
W ostatnich latach zauważa się nowe tendencje na rynku materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które zmierzają w kierunku stosowania opakowań funkcjonalnych takich jak materiały aktywne i inteligentne. Szczególnie zauważalny jest wzrost zainteresowania aktywnymi materiałami, które z uwagi na swoje właściwości przedłużające trwałość kontaktujących się z nimi środków spożywczych są coraz częściej stosowane w sektorze spożywczym, a szczególnie mięsnym i owocowo - warzywnym.


18.02.2014
Glikozydy stewiolowe – alternatywa dla cukru
Stosowanie dodatków do żywności jest obecnie uregulowane wyłącznie przepisami unijnymi. Głównym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008r.). Ww. rozporządzenie nałożyło na Komisję Europejską obowiązek opracowania unijnych list substancji dodatkowych dopuszczonych do żywności.


15.02.2014
Wprowadzenie w błąd a zafałszowanie na gruncie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
Na gruncie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych nieprawidłowe oznakowanie środków spożywczych może być kwalifikowane dwojako – jako zafałszowanie albo jako wprowadzanie w błąd.


15.02.2014
Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności zostały ustalone kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych.
Ze względu na pojawienie się nowych bakterii chorobotwórczych, które były przyczyną zatruć pokarmowych oraz nowych, udoskonalonych metod badawczych, Komisja Europejska ustanowiła kolejne zmiany do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.


00.00.0000
Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - tworzywa sztuczne. Część II – migracja specyficzna
Zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z materiałami i wyrobami z tworzyw sztucznych przeznaczonymi do kontaktu z żywnością mogą wynikać z migracji substancji niskocząsteczkowych do żywności.


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij