Rewizja dokumentu referencyjnego BAT dla branży spożywczej

Dokumenty BREF funkcjonują w europejskim jak również krajowym porządku prawnym już od wielu lat jednak dopiero dyrektywa 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED) wzmocniła znacząco rolę wymagań BAT.

Dyrektywa IED wprowadziła pojęcie Konkluzji BAT, publikowanych w formie decyzji wykonawczych Komisji, które obowiązują wprost Kraje Członkowskie. W myśl zapisów IED wymagania BAT zapisane w Konkluzjach mają stanowić poziom odniesienia dla warunków eksploatacji instalacji przemysłowych określanych w pozwoleniach zintegrowanych, a co najistotniejsze, elementy takie jak poziomy emisji (BAT AELs) oraz monitoring muszą być wprost przenoszone na poziom pozwolenia zintegrowanego. 

Należy jednak podkreślić, że Konkluzje BAT nie stanowią zamkniętego katalogu technik dopuszczonych do stosowania w danej branży. Dlatego też pozwolenia zintegrowane nie powinny, co do zasady, narzucać wdrożenia konkretnych rozwiązań technologicznych – prowadzący instalację może dokonać wyboru w jaki sposób osiągnąć wyznaczony w Konkluzjach BAT efekt środowiskowy.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2015dostęp dla prenumeratorów>>

gazowane