Zmiana Ustawy prawo ochrony środowiska. Część II ochrona powierzchni ziemi oraz wód podziemnych.

Dotyczą one między innymi: opracowania raportu początkowego zawierającego informacje na temat zanieczyszczeń, prowadzenia monitoringu w trakcie trwania działalności, dokonania oceny stanu zanieczyszczeń po zakończeniu eksploatacji instalacji, doprowadzenia gleby i wód podziemnych na terenie zakładu do stanu początkowego, niestwarzającego znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Powyższe obowiązki wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z wymogiem wykonywania pomiarów wielkości emisji oraz innych warunków korzystania ze środowiska, niezbędnych do wykonania powyższych zadań.

Nowe przepisy wprowadziły lub zmieniły szereg definicji, co wymuszone zostało potrzebą dokładniejszego określenia elementów środowiska podlegających ochronie, oraz stanu, w jakim się znajdują. Wprowadzono nowe pojęcia takie jak: „historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi”, „remediacja” i „samooczyszczanie”.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex1/2015dostęp dla prenumeratorów>> 

Fotolia_36009700_M