Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
PFPŻ ZP wprowadza "Kodeks reklamy żywności skierowanej do dzieci"
Ponad 30 dziennikarzy wzięło udział w konferencji prasowej PFPŻ ZP dotyczącej Kodeksu reklamy żywności skierowanej do dzieci. W konferencji udział wzięli Małgorzata Niepokulczycka - Prezes Federacji Konsumentów, a także Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny i Przemysław Biliński - zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców bazując na europejskim kodeksie samoregulacyjnym o nazwie EU Pledge, ogłosiła wprowadzenie w Polsce „Kodeksu reklamy żywności skierowanej do dzieci”. Kodeks powtarza zobowiązania przyjęte w roku 2007 przez największe firmy żywnościowe w zakresie odpowiedzialnych działań marketingowych w odniesieniu do dzieci.

Kodeks przewiduje zakaz reklamy żywności w mediach, których widownię stanowi więcej niż 50% dzieci  poniżej dwunastego roku życia. Dodatkowo Kodeks nie zezwala na prowadzenie działań reklamowych żywności na terenie szkół podstawowych.


Prowadzący konferencję (od lewej): Andrzej Gantner - Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Małgorzata Niepokulczycka - Prezes Federacji Konsumentów oraz Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny.

Tylko produkty, które spełniają określone kryteria żywieniowe oparte na zaakceptowanych i udokumentowanych dowodach naukowych i/lub narodowych oraz międzynarodowych zaleceniach żywieniowych mogą być reklamowane do dzieci poniżej 12 roku życia.

W praktyce oznacza to wzmocnienie istniejącej i wprowadzonej przez samych producentów zasady ograniczenia ilości reklam produktów spożywczych kierowanych w telewizyjnych blokach reklamowych, czasopismach oraz stronach internetowych skierowanych do dzieci

Kodeks PFPŻ ZP wpływa również na treść reklam żywności skierowanych do dzieci, bazując na wskazówkach dotyczących wyjatkowego statusu dzieci w marketingu. Producenci zobowiązują się m.in. do nie przedstawiania ich wyrobów jako niezbędnych do uzyskania społecznej akceptacji, nie używają treści mogących zachęcić dzieci do zakupu reklamowanego produktu, czy dyskredytowania w przekazach reklamowych znaczenia urozmaiconej i zrównoważonej diety oraz aktywności fizycznej.Uczestnicy konferencji prasowej.

Proponowane przez PFPŻ ZP rozwiązania zostały oparte na wprowadzonym w roku 2008, europejskim kodeksie samoregulacyjnym o nazwie EU Pledge. Większość firm sygnatariuszy polskiej wersji Kodeksu jest również sygnatariuszem EU Pledge i stosuje zawarte w nim ograniczenia już od 2 lat. Monitoring mediów przeprowadzony przez niezależną firmę badawczą Accenture Media Management w pięciu krajach UE: Polsce, Francji, Niemczech, Irlandii i Hiszpanii wskazuje, że w roku 2009, aż  99,8% reklam żywności firm stosujących Kodeks spełniało jego założenia. Świadczy to o wysokiej skuteczności tego typu samoregulacji i wysokiej odpowiedzialności społecznej firm sygnotariuszy EU Pledege. 

Firmy które wprowadziły ograniczenia w reklamie do dzieci poniżej 12 roku życia wynikające z EU Pledge: (wg. kolejności alfabetycznej): Coca Cola, Danone, Mars, Frito Lay,  Kraft Foods (wraz z LU Polska), Nestle, PepsiCo, Ferrero, Unilever, Żywiec Zdrój SA

„Kodeks reklamy żywności skierowanej do dzieci” ma formułę otwartą. Przystąpienie do Kodeksu jest dobrowolne i bezpłatne. PFPŻ ZP wspólnie z Federacją Konsumentów Polskich będzie prowadzić działania mające na celu promocję zasad Kodeksu w Polsce, tak aby przyjęte zasady dotyczące odpowiedzialnych działań marketingowych w zakresie ograniczenia reklamy żywności znacząco wsparły prowadzone działania na rzecz prewencji nadwagi i otyłości w Polsce.


Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Gantner
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. 0 22 830 70 55,
fax. 0 22 830 70 56
e-mail: biuro@pfpz.plwww.pfpz.pl

 


 

Kodeks reklamy żywności skierowanej do dzieci

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Warszawa, 8 lipca 2010

1. Reklama produktów żywnościowych nie może być kierowana bezpośrednio do dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.

2.  Każdy rodzaj reklamy uważa się za adresowany do dzieci, jeśli w planowanej grupie docelowej użytych mediów dzieci poniżej 12 roku życia stanowią minimum 50%.

3. Reklama produktów żywnościowych nie może być prowadzona w jakiejkolwiek formie na terenie szkół podstawowych.


4. Ograniczenia reklamy produktów żywnościowych nie dotyczą produktów, które spełniają określone kryteria żywieniowe oparte na zaakceptowanych i udokumentowanych dowodach naukowych i/lub narodowych oraz międzynarodowych zaleceniach żywieniowych.

5.  Każdy rodzaj reklamy produktów żywnościowych skierowanej do dzieci nie może:

a)    promować ani przedstawiać niezdrowych nawyków żywieniowych czy też niezdrowego stylu życia w postaci jedzenia i picia w sposób nieumiarkowany, nadmierny lub przymusowy oraz promować siedzącego trybu życia,

b)    dyskredytować znaczenia zdrowych nawyków żywieniowych, urozmaiconej i zrównoważonej diety oraz aktywności fizycznej,

c)     zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów poprzez stosowanie zwrotów typu: „kup teraz”, „musisz to mieć”,

d)     zwracać się z apelem do  dziecka o nakłonienie rodziców do kupienia dziecku reklamowanego produktu,

e)     wprowadzać w błąd, co do cech promowanego produktu oraz korzyści jakie mogą wyniknąć z użycia produktu,

f)     sugerować, że dany produkt posiada jakieś specjalne cechy żywieniowe, jeżeli wszystkie podobne produkty posiadają podobne cechy,

g)     budzić lęku poprzez zamieszczanie opisów przemocy lub przesadnie agresywnych elementów,

h)    zachęcać do wykorzystania produktu żywnościowego w sposób niewłaściwy lub zagrażający bezpieczeństwu.


6. Nie jest reklamą w rozumieniu niniejszego kodeksu, użycie nazwy, logo firmy lub produktu w kampaniach oświatowych, których celem jest upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Treści zawarte w tego typu kampaniach muszą być zgodne  z narodowymi lub/i międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi żywienia i aktywności fizycznej.   


7. Zapisy niniejszego aneksu dotyczą podmiotów, które zobowiążą się do przestrzegania niniejszego aneksu.

     


EU-Pledge

EU-Pledge jest dobrowolną inicjatywą podjętą przez wiodące firmy sektora żywności i napojów w Unii Europejskiej, mającą na celu zmianę reklam skierowanych do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia, zamieszczanych w mediach obejmujących telewizję, prasę i internet. Zapoczątkowana w 2007 r. samoregulacja jest zobowiązaniem podjętym w ramach działań Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia powołanej przez Komisarza ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) Markosa Kyprianou.

Członkowie EU-Pledge reprezentują ponad 60% całego rynku reklam żywności Unii Europejskiej. Inicjatywa EU-Pledge jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorców działających na rynku żywnościowym. Od czasu powstania inicjatywy EU-Pledge, każda firma będąca sygnatariuszem kodeksu podejmuje działania zmierzające do realizacji założeń samoregulacji.


Zgodnie z założeniami Europejskiej Platformy ds Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, sygnatariusze EU-Pledge monitorują przebieg realizacji inicjatywy. Z przeprowadzonego w pierwszej połowie 2009 r. monitoringu wynika, że w okresie od 2007 r. sygnatariuszom EU-Pledge udało się uzyskać 99,8% zgodności reklamy telewizyjnej oraz blisko 100% zgodności reklamy prasowej i internetowej (na 6 monitorowanych rynkach znaleziono 2 reklamy w czasopismach oraz 1 reklamę internetową niezgodną z założeniami EU-Pledge). Ekspozycja dzieci na reklamy sygnatariuszy EU-Pledge dotyczące produktów, które nie spełniają kryteriów żywieniowych, od 2005 r. spadła o 93% w programach i audycjach, których grupa docelowa stanowi powyżej 50%. Całościowy spadek w tym zakresie, uwzględniający wszystkie audycje (nie tylko te skierowane do dzieci) wyniósł 56%. Dodatkowo, całościowa zgodność komunikacji prowadzonej przez sygnatariuszy EU-Pledge w szkołach podstawowych z założeniami kodeksu wyniosła 93%.


Dotychczasowe rezultaty podjęcia zobowiązania dotyczące Polski wskazują na 62% spadek emisji reklam produktów żywnościowych nie spełniających kryteriów żywieniowych w przypadku programów skierowanych do dzieci oraz 51% spadek emisji we wszystkich programach.

Więcej informacji na stronie:

www.eu-pledge.eu


Polska Federacja Producentów Żywności

Powstała w roku 1998 w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. PFPŻ ZP  jest od 1999 r. jedyną polską organizacją będącą członkiem stowarzyszonym największej unijnej organizacji producentów żywności Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (CIAA).  PFPŻ ZP jest od ponad 5 lat zaangażowana w działania na rzecz prewencji nadwagi i otyłości. Wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym prowadzi największy w Unii Europejskiej program edukacyjny „Trzymaj Formę!” oraz aktywnie działa na rzecz zwiększenia użyteczności informacji żywieniowej zawartej na etykietach produktów (program „Wybieraj z GDA”). PFPŻ ZP współpracuje zarówno z instytucjami administracji publicznej, jak i organizacjami konsumenckimi oraz środowiskami naukowymi.

Więcej informacji na stronach:

www.pfpz.pl      www.wybierajzgda.pl     www.gdainfo.pl   www.trzymajforme.plFederacja Konsumentów

Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.  Obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski poprzez sieć 48 oddziałów terenowych, które wykonują pracę poradni konsumenckich oraz zrzeszają wolontariuszy.

Stale współpracuje z mass mediami, co gwarantuje nie tylko systematyczne przekazywanie społeczeństwu ważnych informacji, ale wiedza, która dociera do konsumentów od organizacji za pośrednictwem prasy, radia i telewizji, staje się istotnym, dla wielu podstawowym, elementem edukacji konsumenckiej. Federacja prowadzi sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym. O dnia 1 czerwca 2004 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.  Jest członkiem Consumers International oraz Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC).

Więcej informacji na stronie:

www.federacja-konsumentow.org.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij