Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Stanowiska > Legislacja żywnościowa > PRAWO KRAJOWE > Stanowisko PFPŻ odnośnie projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

2009
2008
2007
2006
2005
Stanowisko PFPŻ odnośnie projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Stanowisko Stowarzyszenia “Polska Federacja Producentów Żywności”
odnośnie
projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej  

Stowarzyszenia „Polska Federacja Producentów Żywności” stoi na stanowisku iż, proponowany w obecnej formie projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej może mieć negatywny wpływ na warunki funkcjonowania przemysłu żywnościowego w Polsce. PFPŻ  wyraża  swój stanowczy sprzeciw wobec projektu ustawy w jego obecnym kształcie, jednocześnie przedstawiając następujące uwagi:

 1.       Projekt ustawy nie gwarantuje obiektywności w orzekaniu występowania uciążliwości zapachowej.

 Stwierdzenie wystąpienia uciążliwości zapachowej, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 4 - 10 zostaje podjęte jedynie na podstawie decyzji uczestników wizji lokalnej, którymi są przedstawiciele rady gminy, urzędu gminy, oraz pełnomocnicy mieszkańców gminy.
W opinii PFPŻ, organami oceniającymi, czy istnieje problem uciążliwości zapachowej, powinny być instytucje kompetentne w tym zakresie i odpowiednio do tego przygotowane, tzn. organa urzędowej inspekcji – Inspekcji Ochrony Środowiska lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Ponadto, zastrzeżenia budzi fakt, iż projekt nie przewiduje zastosowania analitycznych narzędzi. Ocena uciążliwości zapachowej jest jedynie uznaniowa.
Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” postuluje, aby projekt ustawy przewidywał, wzorem regulacji innych krajów Unii Europejskiej, zastosowanie obiektywnego narzędzia oceny uciążliwości zapachowej, jakim jest pomiar całkowitej emisji zapachowej, określony w normie europejskiej: EN 13725:2003 "Air quality. Determination of odour concentration by dynamic olfactometry". Na podstawie analizy wyników tego narzędzia można stwierdzić występowanie uciążliwej emisji zapachowej.

Ponadto sugerujemy wprowadzenie do zapisów ustawy możliwości zastosowania najlepszych technik określonych w dokumencie BREF "The Integrated Pollution Prevention and Control - H4: Horizontal Guidance for Odour".  

2.       Nasze wątpliwości wzbudza fakt, iż stan "uciążliwości zapachowej" jest kwestią poddawaną pod obrady rady gminy. Takie rozwiązanie należy uznać za potencjalnie korupcjogenne, ponieważ ustawa może stać się ogólnie dostępnym narzędziem służącym wyeliminowaniu danego przedsiębiorcy z rynku.

Uchwała rady gminy podjęta z własnej inicjatywy, z inicjatywy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub na wniosek mieszkańców gminy, jest wystarczającym narzędziem, by doprowadzić do wydania decyzji administracyjnej wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na temat sposobu i terminów ograniczenia uciążliwości zapachowej.

W przypadku, gdy pomimo podjęcia działań dostosowawczych przez przedsiębiorcę,  nie uzyskany jest żądany efekt redukcji uciążliwości zapachowej, zgodnie z art. 11 ust. 1 proponowanej ustawy wójt może zakazać lub wstrzymać prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, zgodnie z art. 12 projektu ustawy, właściciel nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność powodująca uciążliwość zapachową, ma prawo żądać odszkodowania od przedsiębiorcy prowadzącego wspomnianą działalność. Obecny zapis projektu ustawy może prowadzić do kolejnych nadużyć. W związku z tym PFPŻ proponuje wprowadzenie uściśleń odnoszących się do zasad określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” proponuje, aby dokonać zmian w treści projektu ustawy, eliminując tryb podejmowania uchwał i wydawania decyzji przez radę gminy. Naszym zdaniem organa administracji państwowej oraz grupy osób mogłyby składać wnioski do organów inspekcji ochrony środowiska lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem ustalenia, czy istnieje problem uciążliwości zapachowej i w przypadku potwierdzenia, wydania odpowiednich decyzji przez Inspekcję Ochrony Środowiska lub Państwową Inspekcję Sanitarną. Takie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach regulujących zasady działania tych inspekcji.

 Ponadto, w opinii PFPŻ wymaganie określone w art. 4 ust. 1 dotyczące składania przez przedsiębiorcę oraz osobę lub jednostkę organizacyjną oświadczenia o braku uciążliwości prowadzonej działalności pod względem zapachowym nie ma racjonalnego uzasadnienia i stanowi jedynie dodatkowe działanie formalne. 

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij