Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Budżet 2011 - jakie podatki?
Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu założenia do projektu budżetu na 2011 r. oraz propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2011. W zakresie podatku CIT, rząd chce m.in. opodatkowania używania samochodów firmowych do celów prywatnych.

Na potrzeby projektu budżetu na rok 2011 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

 • PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,5 proc.;
 • PKB w cenach bieżących: 1496,3 mld zł;
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3 proc.;
 • przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3359 zł;
 • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,7 proc.;
 • realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 1,4 proc.;
 • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 4,0 proc.;
 • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej: zmiana o 1,9 proc
 • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 9,9 proc. 

  Na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu państwa wpływać będą skutki zmian systemowych w zakresie podatku VAT:

 • zwiększenie limitu rocznego obrotu uprawniającego podatników do zwolnień
  z podatku VAT z 50 tys. do 100 tys. i docelowo - do 150 tys. w 2011 r.;
 • prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych z tzw. kratką oraz przy zakupie paliwa do ich napędu;
 • wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania połączeń przy wysyłaniu SMS-ów na cele charytatywne;
 • likwidacja niektórych zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych (usługi prawnicze, doradcze, z zakresu ochrony zdrowia, kultury, itp.);
 •  

W zakresie podatku akcyzowego:

 • podwyższenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe od 2011 r.;
 • zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach.
 •  

W zakresie podatku CIT:

 • wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;
 • opodatkowanie używania samochodów firmowych do celów prywatnych.
 •  

W zakresie podatku PIT:

 • opodatkowanie używania samochodów firmowych do celów prywatnych.
 •  

 W celu obniżenia relacji deficytu do PKB do poniżej 3 proc. (wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej) rząd przewiduje wprowadzenie dyscyplinującej reguły wydatkowej, zgodnie z którą górny limit wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych obliczany będzie na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o 1 punkt procentowy. Prowadzone będą działania mające na celu „odsztywnianie” obecnej struktury wydatków budżetowych. Takie rozwiązanie ma sprzyjać procesowi konsolidacji oraz tworzyć warunki do efektywnego wprowadzenia docelowej reguły fiskalnej na poziomie 1 proc. PKB.

Na sytuację makroekonomiczną w Polsce duży wpływ będzie miała skala i szybkość ożywienia w strefie euro. Niepewność związana jest również z sytuacją w Grecji i Portugalii. Istnieje duże ryzyko gwałtownych i znaczących przepływów kapitału spekulacyjnego w regionie, co miałoby duży wpływ na kształtowanie się kursu złotego. Może to powodować znaczne wahania lub odchylenia wartości złotego, co m.in. może wpłynąć na procesy inflacyjne w Polsce.

W scenariuszu wzrostu gospodarczego w latach 2010-2011 założono wysoki stopień wykorzystania środków z polskiej alokacji w ramach funduszy unijnych. Zawsze przy tego typu projektach należy liczyć się z wieloma ryzykami proceduralnymi, co może wpłynąć na zmianę sytuacji makroekonomicznej w polskiej gospodarce. Ryzyko związane jest też
z sytuacją w sektorze finansów publicznych.

Przygotowane założenia budżetu państwa na 2011 r. zachowują zasadę ostrożności. Projekt budżetu państwa oparty będzie na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co umożliwi ograniczenie wystąpienia potencjalnych negatywnych ryzyk i innych niekorzystnych zjawisk.

W założeniach do budżetu uwzględnione zostały szczególne uwarunkowania związane z katastrofalną powodzią, która dotknęła Polskę w maju i czerwcu br. Po zakończeniu procesu szacowania strat Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Konieczna będzie także odbudowa zniszczonej infrastruktury. Wstępne szacunki wskazują, że rozmiar strat może wynieść do kilkunastu miliardów złotych.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij