Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Woda wypiera z rynku soki owocowe
W 2011 r. Po­la­cy wy­da­li na so­ki i na­po­je owo­co­we o nie­mal 200 mln zł mniej niż rok wcze­śniej - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Z da­nych fir­my ba­daw­czej Nie­lsen wy­ni­ka, że ku­pi­li­śmy ich o 12,4 proc. mniej niż w 2010 r. Na­sze wy­dat­ki na nie zma­la­ły o 6 proc., do nie­speł­na 3,1 mld zł. Mniej­sza niż rok wcze­śniej - i to aż o 16,5 proc. - by­ła na­wet sprze­daż ta­nich pro­duk­tów pod mar­ka­mi wła­sny­mi sie­ci han­dlo­wych. Przy­pa­da na nie już po­nad 20 proc. ryn­ku w uję­ciu war­to­ścio­wym.

So­kom ro­śnie tak­że ry­wal w po­sta­ci wo­dy bu­tel­ko­wa­nej. We­dług fir­my ba­daw­czej Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal wo­da jest tym na­po­jem, któ­re­go sprze­daż bę­dzie ro­sła w naj­bliż­szym cza­sie naj­szyb­ciej. Jej spo­ży­cie jest u nas na­dal du­żo niż­sze niż na za­cho­dzie Eu­ro­py. Eu­ro­mo­ni­tor pro­gno­zu­je, że w 2015 r. sta­ty­stycz­ny Po­lak wy­pi­je 94,9 l wo­dy bu­tel­ko­wa­nej, o nie­mal 38 proc. wię­cej niż w 2010 r. Spo­ży­cie so­ków per ca­pi­ta ma tym cza­sie szan­sę zwięk­szyć się tyl­ko o 7 proc. - czytamy w "Rz".

 

(Źródło: Rzeczpospolita).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij