Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Profesor Tadeusz Sikora to jeden z najlepszych ekspertów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Jest jedną z pierwszych osób w Polsce, która zajęła się tą problematyką i niekwestionowanym autorytetem w tym zakresie. Od 2013 r. jest członkiem Rady Naukowej PFPŻ ZP.

Uroczystość nadania prof. dr. hab. Tadeuszowi Sikorze godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się w dniu 9 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

75407672_2925336390832680_7019683832638996480_n

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora urodził się 21 stycznia 1950 r. w Dobrzycy. Jest absolwentem kierunku Towaroznawstwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.  Pracę dydaktyczno-naukową rozpoczął w 1975 r. w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej – od asystenta stażysty do profesora zwyczajnego.  Pracę doktorską pt.: „Czynniki określające jakość mięsa jagnięcego na przykładzie mieszańców owcy pogórza” wykonał pod kierunkiem prof. Stanisława Tyszkiewicza w 1984 r., uzyskując stopień doktora nauk towaroznawczych. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia uzyskał na Wydziale Rolniczym z Oddziałem Technologii Żywności  Akademii Rolniczej w Krakowie w 1994 r. na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Jakość i stopień chemicznego skażenia mięsa i organów wewnętrznych testowych zwierząt rzeźnych z krakowskiej strefy ekologicznie zagrożonej”. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 2000 r. 


Kierownictwo Samodzielnego Zakładu Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie objął w 1995 r. Obecnie jest to Katedra Zarządzania Jakością na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1995-1996 pracował dodatkowo w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie na stanowisku docenta, natomiast w latach 1999-2003 r. w Centralnym Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie na stanowisku sekretarza naukowego, a także pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej.


Profesor Tadeusz Sikora był w latach 2002-2011 kierowaniem Studium Podyplomowego „Systemowe Zarządzania Jakością” działającego przy Katedrze. Z inicjatywy i pod Jego kierunkiem rozpoczęła się realizacja konferencji organizowanych przez Katedrę z cyklu „Jakość w gospodarce rynkowej”, których dotychczas odbyło się 9 krajowych i 1 międzynarodowa. Brał udział w pracach zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020.


Jest autorem, współautorem lub redaktorem 26 monografii, podręczników lub książek oraz autorem lub współautorem około 170 artykułów naukowych, 41 rozdziałów w monografiach, 85 komunikatów w materiałach konferencyjnych i około 150 artykułów popularno-naukowych.


Był promotorem w 18 zakończonych przewodów doktorskich, a 3 są w toku oraz recenzentem w 65 postępowaniach awansowych, w tym: 20 doktoratów, 19 habilitacji, 13 wydawniczych habilitacji, 12 opinii w postępowaniu na tytuł i 1 na stanowisko profesora zwyczajnego.


W ostatnich latach zainteresowania naukowe prof. Tadeusza Sikory koncentrują się głównie wokół problematyki zarządzania jakością i bezpieczeństwem w sektorze żywnościowym. Jest jedną z pierwszych osób w Polsce, która zajęła się tą problematyką i niekwestionowanym autorytetem w tym zakresie. Z tego zakresu prowadził lub prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na kilku uczelniach (m.in. UJ, SGGW, UP we Wrocławiu i Lublinie, UE i UR w Krakowie). Konsultował zagadnienia związane z zarządzaniem jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa żywności oraz wdrażania systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.


Niekwestionowany jest także wkład prof. Tadeusza Sikory w rozwój i promocję nauk rolniczych na forum ogólnopolskim. Od 1999 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (wcześniej Komitet Chemii i Technologii Żywności PAN), w latach 2003-2009 był członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był również v-prezesem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (2008-2016), v-prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB (2010-2016) i przewodniczącym Komitetu Chroniącego Bezstronność TÜV Rheinland Polska (2008-2018). W latach 1998-2000 pełnił funkcje v-prezesa, a w latach 2001-2006 prezesa Zarządu Głównego PTTŻ. Od 2013 r. jest członkiem Rady Naukowej Polskiej Federacji Producentów Żywności.


Był redaktorem działu w miesięczniku Przemysł Spożywczy, członkiem Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego Biuletynu CLPT, członkiem Rady Programowej Roczników Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, członkiem Rady Naukowej miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. Obecnie jest członkiem Redakcji Argumenta Economica Cracoviensia i członkiem Rady Programowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Z inicjatywy prof. Tadeusza Sikory założono kwartalnik naukowy Żywność. Technologia. Jakość (obecnie dwumiesięcznik ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość), który regularnie ukazuje się od grudnia 1994 r. jako organ naukowy PTTŻ. Profesor do 2015 r. był redaktorem naczelnym, a od 2016 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma. Dzięki usilnym staraniom profesora czasopismo znalazło się w Thomson Reuters Master Journal List. Profesor był również współinicjatorem konferencji z cyklu „Żywność XXI wieku” organizowanych przez Oddział Małopolski PTTŻ, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko środowisk naukowych, ale również praktyki.


Profesor Tadeusz Sikora jest laureatem Małopolskiej Nagrody Jakości (2008) i Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. Prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii nauka (2010). Odznaczony został: Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Krzyżem Kawalerskim OOP (2012), Złotą Odznakę PTTŻ (2010), medalem „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2007), medalem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego (2009), medalem Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie (2011), medalem  im. Profesora Franciszka Nowotnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2014), odznaką Honorową za Zasługi dla SGGW (2017), medalem 75-lecia i 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001, 2005) i medalem 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2015).


Profesor Tadeusz Sikora ma istotny wkład w kształcenie kadry Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jak również Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Opracował 1 recenzję habilitacyjną, 3 wydawnicze na zlecenie Wyd. UP w Lublinie oraz opiniował 1 wniosek na tytuł profesora. Na zlecenie PWRiL wykonał recenzję wydawniczą podręcznika akademickiego „Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa” pod red. naukową prof. Zygmunta Litwińczuka. Od piętnastu lat współpracuje z Instytutem Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych (poprzednio Katedrą Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych) w zakresie towaroznawstwa, a szczególnie zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności. Od 2005 r. prowadzi również cyklicznie zajęcia z Zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na studiach podyplomowych „Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności” (wcześniej Towaroznawstwo i Obrót Żywnością), podnosząc tym rangę tych studiów. Jest autorem opinii dotyczących koncepcji programu studiów I i II stopnia kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, a także pewnych sugestii  w ich planach. Opiniował także kierunek studiów Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.


tadeusz_sikora


Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij