Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Parlament zaakceptuje porozumienie o wieloletnim budżecie UE tylko po wprowadzeniu ulepszeń
Posłowie przygotowani są na nieudzielenie zgody na wieloletni budżet, jeśli porozumienie nie zostanie ulepszone.

  • Pozytywny krok w kierunku odbudowy gospodarki w krótkim terminie, ale cięcia w budżecie długoterminowym są nie do przyjęcia
  • Konieczna jest demokratyczna kontrola nad Instrumentem na rzecz Odbudowy UE
  • Niezbędna jest wiążąca deklaracja dotycząca nowych źródeł dochodów UE
  • Wymagany jest przejrzysty mechanizm łączący finansowanie z UE z praworządnością
  • Posłowie przygotowani są na nieudzielenie zgody na wieloletni budżet, jeśli porozumienie nie zostanie ulepszone

Fundusz Odbudowy jest "historycznym posunięciem", ale długoterminowe priorytety UE, takie jak Zielony Ład i Agenda Cyfrowa, są zagrożone, uważają posłowie.


W rezolucji PE na temat konkluzji nadzwyczajnej Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 roku, przyjętej 465 głosami do 150, przy 67 wstrzymujących się od głosu, posłowie składają hołd ofiarom koronawirusa oraz wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią. Podkreślają oni, że obywatele UE są zobowiązani, jako w spólnota, do okazywania solidarności.


Pozytywny krok w stronę odbudowy gospodarczej, nieadekwatny w dłuższym terminie


W tekście, który jest jednocześnie parlamentarnym stanowiskiem w nadchodzących negocjacjach dotyczących przyszłego finansowania UE oraz odbudowy gospodarczej, Parlament z zadowoleniem przyjmuje porozumiecie unijnych liderów w sprawie Funduszu Odbudowy, zgodnie z majowym wnioskiem Parlamentu, nazywając utworzenie instrumentu na rzecz odbudowy „historycznym krokiem dla UE”. Posłowie ubolewają jednak z powodu „poważnych cięć komponentów dotacji, które zaburzają równowagę między dotacjami i pożyczkami” oraz wzywają do pełnego zaangażowanie PE w Instrument na rzecz Odbudowy, w którym nie ma formalnej roli dla demokratycznie wybranych członków Parlamentu Europejskiego.


Posłowie nie akceptują cięć dokonanych w wieloletnim budżecie, dotyczących zorientowanych na przyszłość programów oraz uważają, że cięcia te „osłabią podstawy zrównoważonej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”. Przewodnie programy UE związane z ochroną klimatu, transformacja cyfrową, ochroną zdrowia, młodzieżą, kulturą, badaniami oraz zarządzaniem granicami są zagrożone „natychmiastowym obniżenie środków na 2021 rok, w stosunku do roku 2020”. Ponadto, budżet UE, począwszy do 2024 roku, będzie jako całość niższy od budżetu na rok 2020, co zagraża realizacji zobowiązań i priorytetów UE.


Parlament nie może zaakceptować złego porozumienia


W związku z tym Parlament nie akceptuje porozumienia politycznego Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie i "nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych”. Posłowie są "gotowi wstrzymać swoją zgodę" na długoterminowy budżet UE - wieloletnie ramy finansowe (WRF), do czasu osiągnięcia zadowalającego porozumienia w nadchodzących negocjacjach między Parlamentem i Radą, najlepiej najpóźniej do końca października, w celu sprawnego rozpoczęcia programów UE od 2021 roku.


Jeśli jednak nowe WRF nie zostaną przyjęte na czas, posłowie przypominają, że w art. 312 ust. 4 TFUE „przewidziano tymczasowe przedłużenie obowiązywania pułapu i innych przepisów z ostatniego roku obowiązywania obecnych ram, zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia plan awaryjny dotyczący WRF jest w pełni zgodny z planem odbudowy i przyjęciem programów związanych z nowymi WRF”.


Praworządność


Parlament głęboko ubolewa, że „Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji”, przypominając, że Parlament będzie współdecydować przy rozporządzeniu dotyczącym praworządności.


Nowe źródła przychodów UE i spłata zadłużenia

Posłowie przypomnieli, że nie wyrażą zgody na WRF „bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych UE, obejmującej wprowadzenie do końca trwania WRF na lata 2021–2027 koszyka nowych zasobów własnych, który jest konieczny do pokrycia przynajmniej kosztów związanych z Instrumentem UE na rzecz Odbudowy”.


Uważają oni, że „szefowie państw i rządów UE nie zdołali rozwiązać problemu planu spłaty w ramach instrumentu na rzecz odbudowy; przypomina, że istnieją tylko trzy możliwości, aby to uczynić: dalsze cięcia w programach, zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych”, podkreślając, że tylko trzecia z nich będzie zaakceptowana przez Parlament.


Niezbędna rewizja śródokresowa


Parlament chce, aby „prawnie wiążąca śródokresowa rewizja WRF weszła w życie najpóźniej do końca 2024 roku”, podkreśla, że musi ona dotyczyć min.: pułapów na okres 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.


Dalsze informacje>>


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij