Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
MKiŚ: Hałas - projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane zmiany są następujące (wg oceny skutków regulacji):

1. Nadano charakter fakultatywny obowiązkowi ministra właściwego do spraw klimatu, który polega na uregulowaniu, w drodze rozporządzenia kwestii sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej(zgodnie z art. 73 ust. 4 i 5 POŚ), określenia rodzajów poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych. Nie spowoduje to odstąpienia od realizacji tego rozporządzenia, lecz wyłączy spod presji czasu proces dochodzenia do ustalenia przedmiotowej regulacji w sposób w pełni wykorzystujący wiedzę i doświadczenie krajowe oraz innych państw członkowskich.


2. W celu transpozycji dyrektywy 2020/367 - nałożono na podmiot sporządzający strategiczne mapy hałasu obowiązek stosowania metod oceny hałasu określonych w załączniku do tej dyrektywy. W wyniku transpozycji dyrektywy 2020/367 organy ochrony środowiska i podmioty zobowiązane do sporządzania strategicznych map hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające, w odniesieniu do populacji ludzkiej, dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego, a w szczególności ocenę wpływu tych hałasów na powstawanie IHD, HA oraz HSD. Ustalenie tych szkodliwych skutków pozwoli na podjęcie, między innymi w ramach sporządzania i realizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, racjonalnych działań naprawczych na rzecz minimalizacji tych skutków.


3. Powierzono ministrowi właściwemu do spraw zdrowia obowiązek polegający na określaniu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obowiązek ten nie tylko pozostaje w zgodzie z przepisem art. 33 ust.1 ustawy z dnia 4 września1994 r. o działach administracji rządowej, w myśl którego dział zdrowie mieści się we właściwości ministra właściwego do spraw zdrowia, ale przede wszystkim pozwoli na optymalne, z medycznego punktu widzenia, ustalenie akustycznego standardu jakości środowiska, który uwzględni interes człowieka postrzegany poprzez jego zdrowie i dobrostan oraz zrównoważony rozwój.


4. Rozszerzono właściwość marszałka województwa o możliwość nakładania na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe usytuowanymi w miastach na prawach powiatu obowiązku, polegającego na sporządzeniu i przedłożeniu marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny służy usprawnieniu działalności marszałka województwa, realizowanej w trybie art. 362 POŚ. Stanowi bowiem istotny wyjściowy materiał do skonkretyzowania zakresu i rodzaju działań naprawczych optymalnych, z punktu widzenia środowiska i zarządzającego przedmiotową drogą.


5. Wprowadzono w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zmiany porządkujące brzmienie niektórych przepisów tej ustawy w związku ze zmianą numeracji przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska odnoszących się do strategicznych map hałasu i programów ochrony środowiska przed hałasem, usunięto przepisy odnoszące się do przepisów już uchylonych przez inne ustawy a także dostosowano przepisy tej ustawy do zmian wprowadzonych w innych ustawach.


6. Rozszerzono listę organów egzekwowania prawa o organ dysponujący instrumentami zarządzania zasobami wodnymi takimi, jak zgody wodnoprawne czy opłaty za usługi wodne.


PFPŻ ZP analizuje projekt ustawy ze szczególną oceną jego wpływu na sektor spożywczy.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij