Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Europosłowie głosują za funduszami na zielony rozwój i współpracę regionalną
W środę, Parlament przyjął trzy fundusze UE o łącznej wartości 243 mld euro, które mają wzmocnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE.

Ten tzw. „pakiet spójności” obejmuje cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności, oraz rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy, czyli zbiór norm regulujących funkcjonowanie unijnych funduszy regionalnych, spójności i społecznych w ciągu siedmiu najbliższych lat.


Te trzy rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 30 czerwca i wejdą w życie następnego dnia.


Nowe przepisy wymagają, by zarówno Interreg, jak i Fundusz Regionalny i Fundusz Spójności przeznaczały co najmniej 30% środków na działania w dziedzinie klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz inwestycje w zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Przewidują one również specjalne środki dla MŚP i regionów najbardziej oddalonych.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności


Ujęte w jednym rozporządzeniu Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności mają budżet w wysokości 243 mld euro (w cenach z 2018 r.). To największy fundusz publiczny UE – stanowi około jedną czwartą wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.


Fundusz ma przyczynić się do poprawy sytuacji po pandemii COVID-19. Dlatego wspierane będą również kultura, zrównoważona turystyka, cyfryzacja i zwiększenie odporności systemu zdrowia publicznego.


Wsparcia nie mogą otrzymać inwestycje związane z energią jądrową lub paliwami kopalnymi. Wyjątek stanowią projekty dotyczące gazu ziemnego, które zastępują systemy oparte na węglu, zatwierdzone najpóźniej 31 grudnia 2025 roku.

Szczegóły tutaj.


Interreg: wsparcie projektów transgranicznych i współpracy w regionach sąsiadujących z UE

Budżet programu Interreg na lata 2021-2027 wyniesie 8,05 mld euro (w cenach z 2018 r.), przy stopie współfinansowania wynoszącej ogółem 80% (85% dla regionów najbardziej oddalonych). Środki te - o 3% wyższe niż w poprzednim okresie - pochodzą z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Na współpracę transgraniczną przeznaczono 72,2% tych środków, a na współpracę transnarodową, międzyregionalną i z regionami najbardziej oddalonymi – odpowiednio 18,2%, 6,1% i 3,5% środków funduszu. Na małe projekty przeznaczono do 20% środków programu Interreg.

Szczegóły tutaj.


Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy


Ustanowiono wspólne przepisy dotyczące Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Instrumenty te stanowią łącznie około jednej trzeciej całkowitego budżetu UE na lata 2021–2027. Przeznaczono na nie 330 mld euro (w cenach z 2018 r.).


Aby otrzymać unijne finansowanie, kraje będą musiały przestrzegać Karty praw podstawowych UE, celów zrównoważonego rozwoju ONZ i paryskiego porozumienia klimatycznego, promować równość płci i zwalczać dyskryminację.

Szczegóły tutaj.


Cytaty


Tutaj można znaleźć cytaty z wypowiedzi posłów.


Tło


Prawodawcy UE zawarli porozumienia polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Interreg oraz Rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy w grudniu 2020 roku. Komisja Rozwoju Regionalnego zatwierdziła te porozumienia w grudniu i marcu, torując Radzie drogę do przyjęcia stanowisk w pierwszym czytaniu w dniu 27 maja.


Źródło: PE.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij