Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ponad 4 mln zł dofinansowania na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników branży spożywczej
Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z oferty szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów II” został uruchomiony formularz rejestracyjny. Szkolenia i doradztwo będą realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

W wyniku przyjęcia przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości (PFPŻ ZP jest liderem projektu) rekomendacji dotyczących usług rozwojowych wspierających zdobycie kompetencji/kwalifikacji przez pracowników branży żywnościowej, PARP uruchomił dofinansowanie dla mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców (przy założeniu, że będą oni stanowili nie więcej niż 25% wskaźnika produktu) działających w oparciu o wpis PKD:

 1. C.10 – Produkcja artykułów spożywczych (zw. z reindustrializacją), za wyjątkiem C.10.9 - Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt.


Wartość projektu wynosi 5 221 931,50 zł netto, natomiast kwota udzielonego dofinansowania to 4 374 431,50 zł.

Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 6 000 zł (netto) na jednego pracownika. Szacuje się, że kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wyniesie około 14 739,13 zł (netto).

Planowana liczba osób do objęcia projektem wynosi 565 z 230 przedsiębiorstw (w tym co najmniej 509 pracowników powinno ukończyć szkolenia i/lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rady).


Do udziału w projekcie firmy będą mogły zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Przedsiębiorcy biorący udział we wsparciu w ramach projektu będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości usług szkoleniowych i/lub doradczych.

Główną formą wsparcia jest refundacja. Niemniej jednak, w okresie prowadzenia przez PARP działań mających na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 przedsiębiorca biorący udział w projekcie mogą uzgodnić skorzystanie z alternatywnego sposobu rozliczenia usługi rozwojowej, na podstawie którego po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki.


Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP Formularz zgłoszeniowy - Kompetencje dla sektorów 2 - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w przypadku branży spożywczej wynosić będzie:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji

Maksymalna kwota (netto)

Dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika

 • Organizacja dystrybucji i sprzedaży produktów spożywczych
 • Modyfikowanie składu i/ lub receptury istniejących produktów spożywczych
 • Projektowanie procesów technologicznych i sposobu pakowania żywności
 • Badanie potrzeb rynku żywnościowego w zakresie zaspokojenia oczekiwań konsumentów
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji żywności

63 PLN

 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • Projektowanie nowych produktów spożywczych, w tym produktów z grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej

74 PLN

 • Zarządzanie i organizacja pracy pracowników w przemyśle spożywczym
 • Organizacja zaopatrzenia zakładów produkcji żywności, w tym system oceny dostawców
 • Kontrolowanie i ocenianie jakości produktów spożywczych
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji żywności

80 PLN

 • Znakowanie i certyfikacja produktów spożywczych

88 PLN

 • Planowanie i logistyka w procesie produkcji żywności

96 PLN

 • Wykorzystywanie systemów wspomagania komputerowego w produkcji żywności
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

120 PLN

 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

160 PLN


W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Pełen opis zasad, na jakich udzielane będzie wsparcie dostępny jest pod adresem: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Za.-11_Proces-udzielania-wsparcia_obowizuje-od-1.02.2021.pdf

Operatorem projektu jest Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych z siedzibą w Olsztynie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”.

Okres realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie projektu - 01.06.2021 r.
 • Zakończenie projektu - 31.03.2023 r.

Sektorowa-Rada-ds-Kompetencji_Zywnosc_wysokiej_jakosci_MALE600pxl

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij