Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zdecydowany sprzeciw PFPŻ ZP w sprawie rzekomego dyktatu firm żywnościowych wobec sieci detalicznych
PFPŻ ZP zdecydowanie odrzuca tezy jakoby firmy żywnościowe stosowały dyktat wobec sieci detalicznych oraz uzyskiwały jakiekolwiek korzyści kosztem małych i średnich firm. W swoim stanowisku z dnia 25.03.2010 PFPŻ ZP stwierdza, że celem tego typu pomówień jest wyłącznie wprowadzenie opinii publicznej w błąd, co do miejsca i roli przemysłu żywnościowego w narodowej gospodarce oraz skonfliktowanie firm żywnościowych

Warszawa, 25.03.2010

Stanowisko
Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
dotyczące rzekomego dyktatu firm żywnościowych wobec wielko powierzchniowych dystrybutorów detalicznych

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców stoi na stanowisku, że tezy prezentowane w artykule pt. „Kogo boją się polskie supermarkety” opublikowanym w Dziennik Gazeta Prawna w dniu 22.03.2010 są błędne i nie poparte rzetelnymi dowodami. Informacje zawarte w artykule poważnie zniekształcają obraz łańcucha żywnościowego funkcjonującego w Polsce i mają na celu wprowadzenie opinii  publicznej w błąd, co do znaczenia i roli jaką odgrywa przemysł żywnościowy w polskiej gospodarce.

Odnosząc się do  informacji dot. przemysłu żywnościowego zawartych w wyżej wymienionym artykule:

1. PFPŻ ZP stanowczo protestuje przeciwko nazywaniu dyktatem sytuacji w której  dostawca odmawia podpisania umowy handlowej narzucającej mu warunki i opłaty z tytułu usług, których wartość jest  nieekwiwalentna do kosztów oraz ma znaczący negatywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa .
Każda firma ma obowiązek działać w obronie swoich ekonomicznych interesów i przeciwstawiać się próbom nieuzasadnionego pogorszenia warunków jej funkcjonowania, a za takie można uznać coraz to bardziej zaostrzające się warunki współpracy z sieciami detalicznymi.   

2. PFPŻ ZP protestuje przeciwko lansowaniu nieprawdziwej tezy jakoby duże firmy korzystały z jakichkolwiek przywilejów w negocjacjach z sieciami detalicznymi. Teza jakoby opór dużych producentów powodował zwiększone obciążenia małych i średnich firm jest nieprawdziwa i obliczona na skonfliktowanie przedsiębiorców sektora przemysłu żywnościowego.
Mechanizm uzyskiwania przez sieci detaliczne innych niż marża handlowa opłat wobec dużych firm podobnie jak wobec małych i średnich jest  ten sam. Brak zgody na stawiane przez sieci detaliczne żądania  skutkuje poważnymi kosztami jakie dana firma ponosi z tytułu braku sprzedaży i ma miejsce tylko wtedy kiedy proponowane warunki finansowe godzą w podstawy ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa.

3. W sytuacji kiedy producenci i przetwórcy żywności ponoszą olbrzymie nakłady kapitałowe (sięgające 20% ceny sprzedaży) z tytułu współpracy z sieciami detalicznymi uważamy wypowiedzi przedstawicieli Polskiej Izby Handlu i Dystrybucji sugerujące jakoby producenci stosowali jakiekolwiek nieuzasadnione dodatkowe narzuty do cen sprzedaży lub zmuszali sieci detaliczne do dzielenia się jakimkolwiek zyskiem, za wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

PFPŻ ZP jako organizacja działająca na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce i Unii Europejskiej konsekwentnie stoi na stanowisku,  że poziom marż osiąganych przez podmioty gospodarcze nie posiadające dominującej pozycji w warunkach wolnorynkowych, powinien  być wyłącznie wynikiem konkurencyjności tych podmiotów na rynku.

Za nadrzędne należy uznać, aby zasady współpracy pomiędzy podmiotami nie zniekształcały tych reguł i nie były oparte na umowach zawierających klauzule niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i prowadzące do rażących nierówności stron takich umów.

PFPŻ ZP postuluje wprowadzenie w Polsce rozwiązań prawnych, które zagwarantują przestrzeganie powyższych zasad w odniesieniu do wszystkich firm przemysłu żywnościowego (w tym małych i średnich).

Jednocześnie PFPŻ ZP stoi na stanowisku, że jakiekolwiek rozwiązania ustawowe lub samoregulacyjne nie mogą w żaden sposób ingerować w zasady wolnego rynku ani dyskryminować żadnego z podmiotów/uczestników łańcucha żywnościowego. Nie mogą też zaburzać warunków konkurencji i konkurencyjności.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij