Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Podsumowanie ESG - PepsiCo prezentuje przykłady pionierskich zmian w branży
W dniu dzisiejszym po raz pierwszy od czasu wdrożenia strategii PepsiCo Positive (pep+), firma opublikowała swoje Podsumowanie w Zakresie Działań Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego (ESG). Pep+ to strategiczna i kompleksowa transformacja biznesu skupiona wokół zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego, które tworzą wartość i przyczyniają się do wzrostu, inspirując pozytywne zmiany.

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy od czasu wdrożenia strategii PepsiCo Positive (pep+), firma opublikowała swoje Podsumowanie w Zakresie Działań Środowiskowych, Społecznych i Ładu Korporacyjnego (ESG). Pep+ to strategiczna i kompleksowa transformacja biznesu skupiona wokół zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego, które tworzą wartość i przyczyniają się do wzrostu, inspirując pozytywne zmiany.


Podsumowanie ESG roku 2021 stanowi ewolucję w stosunku do wcześniejszych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju firmy PepsiCo. Przede wszystkim podkreśla ono sposób, w jaki firma łączy swoje marki, pracowników i skalę działań by wytyczyć nowy kierunek pozytywnych działań na rzecz planety i ludzi, a także, aby inicjować postęp poprzez pionierskie w branży zobowiązania.


Strategia pep+ jest widoczna w każdym aspekcie działalności PepsiCo. Podsumowanie ESG 2021 przedstawia pierwsze postępy i przykłady jej zastosowania w obrębie trzech filarów – Pozytywnego Rolnictwa, Pozytywnego Łańcucha Wartości oraz Pozytywnych Wyborów.


Pozytywne rolnictwo


·   Regeneracyjne praktyki rolne na powierzchni ponad 345 000 akrów tj. 139 616 ha, są ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest 7 000 000 akrów tj. 2 832 799,5 ha – co stanowi zaplanowany do 2030 roku „ślad rolniczy” PepsiCo.

·  PepsiCo wsparło również kobiety-rolniczki i społeczności wiejskie poprzez inicjatywy takie jak warte 20 milionów dolarów partnerstwo USAID, pomagające przedsiębiorstwom prowadzonym przez kobiety, a także Fundusz Rolniczy Nowej Generacji tworzony wraz z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju (IADB) o wartości 2 milionów dolarów, demonstrując rozwiązania uwzględniające problematykę płci w łańcuchach dostaw rolnych w Republice Dominikany, Ekwadorze i Gwatemali. W ten sposób PepsiCo rozpoczęło działania w kierunku nowego celu pep+, który zakłada poprawę warunków życia ponad 250 000 osób w obrębie rolniczego łańcucha dostaw i społeczności PepsiCo.

 

Pozytywny łańcuch wartości


· Organizacja buduje pozytywny łańcuch wartości. Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 zostały zmniejszone o 25%. Obecnie 70% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w operacjach bezpośrednich PepsiCo czerpie ze źródeł odnawialnych. W 2021 r. emisje z zakresu 3 – które stanowią 93% emisji firmy – wzrosły o 5% w porównaniu z rokiem 2015, głównie ze względu na bezprecedensowy rozwój biznesu.

· Efektywność wykorzystania wody w PepsiCo została poprawiona w odniesieniu do roku 2015 o 18% na obszarach wysokiego ryzyka niedoboru tego surowca w stosunku do celu założonego do 2025 r. tj. 25%. Lokalnym zlewniom zwrócono 34% pobranej w 2021 roku do wykorzystania wody tj. około 6,1 miliarda litrów. Ponadto od 2006 r. PepsiCo zapewniło dostęp do bezpiecznej wody 68 milionom ludzi na całym świecie – co stanowi połowę założonej przez firmę do 2030 r. grupy docelowej (100 milionów ludzi).

· W obszarze ładu korporacyjnego zwiększono reprezentację osób rasy czarnej do 8,3%, a reprezentację latynoską do 9,5% na stanowiskach kierowniczych w Stanach Zjednoczonych. Celem organizacji jest osiągniecie 10% zatrudnionych na podobnych stanowiskach w każdej z tych grup do roku 2025 r. Jednocześnie w skali światowej firma osiągnęła próg 43% kobiet na stanowiskach kierowniczych w porównaniu z celem 50%, który ma zostać zrealizowany do 2025 r.


Pozytywne wybory


· Cztery lata przed zaplanowanym terminem, PepsiCo osiągnęło cel redukując tłuszcze nasycone w 75% portfolio produktów spożywczych. Ich zawartość nie przekracza 1,1 grama na 100 kalorii. Ponadto 53% asortymentu napojów PepsiCo ma obecnie mniej niż 100 kalorii pochodzących z dodatku cukrów na porcję wielkości 12 uncji (0,34 kg). 66% spośród wygodnych do spożycia produktów spożywczych PepsiCo nie przekracza 1,3 miligrama sodu na jedną kalorię.

 

Zaangażowanie i działania PepsiCo na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonego i prężnego systemu żywnościowego są bezkompromisowe. Jesteśmy dumni z postępów w ramach naszych nowych oraz zaktualizowanych celów w obszarze pep+, jakie osiągnęliśmy w 2021 r. – powiedział Jim Andrew, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w PepsiCo. – Nasza firma chce rozwijać się w sposób zrównoważony przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jeszcze wiele do zrobienia i nie dokonamy tego sami. Dlatego we współpracy z naszymi partnerami w łańcuchu wartości, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami rządu będziemy nadal inwestować w działania, innowacje i partnerstwa, które umożliwią nam stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

Podsumowanie ESG 2021 dostępne w formie cyfrowej zostało zaprojektowane tak, aby płynnie odsyłać czytających do zbioru terminów ESG (A-Z) firmy PepsiCo. Stanowią one bieżącą, głęboką analizę około 50 tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, które odnoszą się do strategii ESG PepsiCo. Zapewnia to zainteresowanym osobom dostęp do aktualnych informacji i śledzenie ram czasowych realizowanych projektów. Oprócz kontunuowania tradycyjnej polityki przejrzystości w zakresie raportowania, PepsiCo zamierza co roku publikować Podsumowanie ESG.


Tegoroczne Podsumowanie i wszystkie materiały do pobrania dostępne są tutaj.

 

O PepsiCo


Produkty PepsiCo cieszą się uznaniem konsumentów ponad miliard razy dziennie w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. PepsiCo wygenerowało ponad 79 miliardów dolarów przychodu netto w 2021 r. dzięki uzupełniającemu portfolio napojów i wygodnych produktów spożywczych, które obejmuje Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream. Portfolio produktów PepsiCo obejmuje szeroką gamę produktów spożywczych i napojów przyjemnych do spożycia, w tym wiele kultowych marek, których szacunkowa roczna sprzedaż detaliczna każdej marki wynosi ponad 1 miliard dolarów.


Wizją PepsiCo jest bycie światowym liderem w branży napojów i wygodnych do spożycia produktów. Pep+ to nasza strategiczna, kompleksowa transformacja, która stawia zrównoważony rozwój w centrum tego, w jaki sposób będziemy tworzyć wartość i wzrost, działając w granicach planety i inspirując do pozytywnych zmian dla planety i ludzi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pepsico


Oświadczenie ostrzegawcze

 

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia odzwierciedlające poglądy PepsiCo w odniesieniu do wyników uzyskiwanych w przyszłości, czyniąc z nich „prognozy” w rozumieniu ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku. Prognozy wyrażane są za pomocą słów takich jak mieć na celu, przewidywać, uważać, prowadzić, szacować, oczekiwać, cel, zamierzać, może, plan, projekt, strategia, chcieć lub podobnych sformułowań i ich wariantów. Prognozy ze swej natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki będą się znacznie różnić od przewidywanych, a wśród czynników mających na to wpływ znajdują się efekty pandemii COVID-19, przyszłe zapotrzebowanie na produkty PepsiCo, uszczerbki reputacji lub wizerunku marki PepsiCo, problemy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów, zdolność PepsiCo do prowadzenia skutecznych działań konkurencyjnych, niedobory zasobów wody, zmiany na rynku detalicznym lub sprzedaży na rzecz dowolnego kluczowego klienta, zakłócenia łańcucha dostaw PepsiCo, warunki polityczne lub społeczne na rynkach, w których produkty PepsiCo są produkowane, dystrybuowane lub sprzedawane; ewentualne incydenty cybernetyczne lub inne zakłócenia, zmiany klimatu lub działania podejmowane w ramach przeciwdziałania zmianom klimatu, nałożenie lub proponowane nałożenie nowych lub podwyższonych podatków na produkty PepsiCo, nałożenie ograniczeń na działania marketingowe lub sprzedażowe produktów PepsiCo, zmiany przepisów ustawowych i wykonawczych związanych ze stosowaniem lub utylizacją tworzyw sztucznych i innych opakowań produktów PepsiCo, a także nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowe informacje na temat tych i innych czynników, które mogą wpłynąć na powstanie istotnych różnic względem przewidywanych przez PepsiCo w niniejszym dokumencie wyników można uzyskać zapoznając się z deklaracjami PepsiCo składanymi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym najnowszym raportem rocznym na formularzu 10-K oraz raportami na formularzach 10-Q i 8-K. Niniejszym ostrzega się inwestorów, aby nie polegali nadmiernie na prognozach, których aktualność ograniczona jest do dnia ich wydania. PepsiCo zrzeka się obowiązku aktualizowania składanych prognoz w wyniku pojawienia się nowych informacji, w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w przyszłości, czy też innymi zdarzeniami.

 


O firmie PepsiCo


Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez marki Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2020 roku ponad 70 mld dolarów amerykańskich. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z legendarnych marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.

 

W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winning with PepsiCo Positive (pep+)”, która wskazuje drogę do uzyskania pozycji światowego lidera w obszarze wygodnych, gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. pep+ to nowa, strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie obszary działalności firmy, która skupia się wokół dążenia do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i budowania wartości w granicach stawianych przez planetę oraz inspirowania pozytywnych zmian dla Ziemi i jej mieszkańców. Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy http://www.pepsicopoland.com.

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij