Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komunikat GIW - wyniki badań w związku zwykorzystaniem do produkcji pasz tłuszczu o przeznaczeniu technicznym
Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych.

W zakładach objętych działaniami CBŚP Inspekcja Weterynaryjna pobrała do dziś 352 próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania , a także gotowych pasz zawierających w składzie te materiały. Pobierane próbki są poddawane analizom w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej. Kierunki badań określonow oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we współpracy z PIWet-PIB. Kierunkami tymi są: dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, metale ciężkie, pestycydy. Wyniki badań spływają do GIW sukcesywnie.


Ponadto, w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku, pobierano do badania próby paszy pełnoporcjowej dla indyków IB4, która zawierała w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego przedmiotem prowadzonego postepowania, do badań w kierunku dioksyn. Uzyskany wynik badania wskazywał na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB.


Z kolei w ramach badań monitoringowych żywności w roku 2021 przebadano łącznie 36 836 próbek.


W kierunku dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), niedioksynopodobnych PCB (ndl-PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) zbadano 163 próbki.


W ramach badań obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w tym pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych w próbach pobranych z mięsa świń, bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt łownych oraz mleka krowiego,  jaj i miodu, przebadano 36 673 próbek, w tym: 676 próbek przebadanych w kierunku pestycydów chloroorganicznych i PCB, 213 próbek przebadanych w kierunku pestycydów fosforoorganicznych oraz 1332 próbek przebadanych w kierunku metali ciężkich. W badaniach tych nie stwierdzono wyników niezgodnych z kryteriami określonymi w badaniach urzędowych.


Wartym podkreślenia jest, że  ramach badań monitoringowych żywności przeprowadzonych w tym roku do 5 października br. także nie odnotowano wyników niezgodnych w zakresie: kongenerów dioksyn i PCB, pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych.


The results of all tests performed so far do not indicate exceedances of the applicable standards. This applies both to samples taken by the Veterinary Inspection on an ad hoc basis as well as from monitoring tests.


The Veterinary Inspection has collected 352 samples of feed materials of interest as well as finished feedingstuffs containing these materials in the establishments covered by the Central Police Investigation Bureau’s activities. The samples collected are analysed in the laboratory of the National Veterinary Research Institute in Puławy and Regional Veterinary Laboratories, operating in the structures of the Veterinary Inspection. The directions of the research were determined on the basis of risk analysis carried out in cooperation with the National Veterinary Research Institute in Puławy. These directions are: dioxins, PCBs — polychlorinated biphenyls, heavy metals, pesticides. The results of the research flow to the General Veterinary Inspectorate successively.


In addition, as part of the National Official Feed Control Plan this year, a sample of complete feed for turkeys IB4, which contained fats from, among others, the establishment under investigation, was taken for dioxin testing. The result of the study indicated that there were no exceedances in dioxins and dioxin-like PCBs.


A total of 36 836 samples were tested as part of food monitoring testing in 2021.


163 samples were tested for dioxins, furans, dioxin-like PCBs (dl-PCBs), non-dioxin-like PCBs (ndl-PCBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE).


In the framework of tests for the presence of unauthorised substances and residues of chemical, biological and medicinal products, including organochlorine pesticides and PCBs, organophosphate pesticides and toxic metals in samples taken from meat of pigs, cattle, horses, sheep, poultry (chickens, turkeys, ducks, geese), fish, rabbits, wild game and cow’s milk, eggs and honey, 36 673 samples were examined, including: 676 samples tested for organochlorine pesticides and PCBs, 213 samples tested for organophosphate pesticides and 1332 samples tested for heavy metals. In these studies, no results were found that did not comply with the criteria set out in the official testing.


It is worth noting that as part of the food monitoring testing carried out this year until 5 October this year, there were also no non-conforming results in terms of: dioxin and PCB congeners, organochlorine pesticides and PCBs, organ phosphorus pesticides and toxic metals.


Źródło: GIWDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij