Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nabór do programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej"
Już niedługo ruszy nabór do programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”.

Ministerstwo Finansów szacuje, że grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych.

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

 1. Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
 2. Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

 

Wsparcie finansowe

Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

 

Nabór wniosków

Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu, a informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszony w BIP NFOŚiGW  oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu informacji o możliwości ich składania. Nabór będzie prowadzony elektronicznie, a wnioski będą składane w aplikacji udostępnionej na stronie operatora programu. Wnioski będą podpisywane wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wypłata środków powinna nastąpić  w lutym br.

 

Co będzie potrzebne do złożenia wniosku

Oprócz podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, złożenie wniosku będzie wymagało:

 • podania kodów PKD lub PRODCOM, w których przedsiębiorca wykaże co najmniej 50% wartości produkcji lub dochodu;
 • podania ilości i cen jednostkowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, podawanych w MWh, zakupionych i zużytych na własny użytek przez wnioskodawcę w okresie wnioskowanym i okresie referencyjnym, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
 • podania wartości wskaźnika EBITDA, wykazanego przez wnioskodawcę w 2021 i 2022 r. albo drugich półroczach tych lat (o ile dotyczy). W przypadku braku ostatecznych danych, wartość wskaźnika dla (drugiego półrocza) 2022 r. może być szacunkowa;
 • złożenia oświadczeń m.in. o:
  • niespełnieniu warunków pozwalających na uznanie wnioskodawcy za odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (o ile dotyczy),
  • szacowanym spadku albo szacowanej ujemnej wartości wskaźnika EBITDA w 2022 r. albo w drugim półroczu 2022 r., uprawniających do zwiększonego limitu pomocy (o ile dotyczy),
  • tym, że nie ciąży na nim, ani na którymkolwiek przedsiębiorcy z nim powiązanym, obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot,
 • podania danych dotyczących kumulacji pomocy publicznej:
  • informacji o otrzymaniu pomocy przez wnioskodawcę oraz podmioty powiązane udzielanej zgodnie z sekcją 2.4 komunikatu Komisji Tymczasowej kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1 z późn. zm.) lub pomocy udzielonej zgodnie z sekcją 2.1 przedmiotowego Komunikatu;
  • informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowalne pomocy przyznanej na podstawie rozporządzeń de minimis lub na podstawie tymczasowych ram w kontekście COVID-19.
 • złożenia zaświadczenia właściwych organów (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku) potwierdzające, że wnioskodawca:
  • nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku,
  • nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
 • załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku i podpisania umowy udzielenia pomocy z Operatorem Programu (jeśli dotyczy).Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij