Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Swobodny przepływ usług: Komisja podejmuje działania, aby zapewnić dobrze funkcjonujący jednolity rynek usług
Komisja prowadzi obecnie 24 postępowania przeciwko kilku państwom członkowskim w związku z naruszeniami przepisów dotyczących usług. Wspomniane decyzje przyjmuje się, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie przepisów mających na celu dobre funkcjonowanie jednolitego rynku usług.

Usługi mają kluczowe znaczenie dla gospodarki UE. Odpowiadają one za około 70 proc. PKB UE i mają takie samo znaczenie dla zatrudnienia w UE. Z powodu braku wdrożenia lub nieprawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE jednolity rynek usług osiąga słabe wyniki. W najnowszych badaniach szacuje się, że potencjalne długoterminowe korzyści z usunięcia barier na rynku usług wewnątrzunijnych wyniosą od 279 mld euro do 457 mld euro dodatkowego rocznego PKB. Podobnie w niedawno opublikowanym rocznym sprawozdaniu dotyczącym jednolitego rynku podkreślono, że zapewnienie prawdziwie zintegrowanego jednolitego rynku jest warunkiem wstępnym, aby Europa sprostała obecnym wyzwaniom geopolitycznym i zbudowała odporną i konkurencyjną w skali światowej gospodarkę europejską.


Komisja jest zdecydowana wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia w celu dalszego usuwania barier napotykanych przez przedsiębiorstwa pragnące oferować usługi transgraniczne oraz ułatwienia tym przedsiębiorstwom prowadzenia działalności gospodarczej. Bariery te hamują pełny potencjał jednolitego rynku usług. Sektorowi usług i utrzymującym się na nim barierom należy poświęcić szczególną uwagę w ramach działań na rzecz wzmocnienia odbudowy i odporności UE.


Korzystając ze wszystkich dostępnych instrumentów, Komisja niezmiennie podejmuje działania, aby państwa członkowskie zredukowały ograniczenia na jednolitym rynku usług. Na przykład współpraca z państwami członkowskimi w ramach Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Jednolitego Rynku (SMET) koncentrowała się w szczególności na wspólnych działaniach na rzecz uproszczenia ram regulacyjnych i zmniejszenia barier administracyjnych, w tym w sektorze usług. SOLVIT jest kolejnym instrumentem, który zapewnia pragmatyczne rozwiązania dla obywateli i przedsiębiorstw w przypadku trudności z uznawaniem przez organy publiczne praw przysługujących obywatelom i przedsiębiorstwom w UE podczas przemieszczania się lub prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. W ostatnich latach Komisja stale podejmowała również zdecydowane działania w zakresie egzekwowania prawa. Działania te doprowadziły do wymiernej poprawy integracji jednolitego rynku usług, dzięki czemu Komisja mogła dziś zamknąć 18 spraw.


Osiągnięcia te dotyczą zmienionej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i wiążą się z dwoma dużymi seriami postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych w latach 2018–2019. Dzisiejsze zamknięcie wspomnianych spraw przyniesie konkretne korzyści przedsiębiorstwom i pracownikom, którzy chcą świadczyć usługi w całej UE, takie jak:

  • zniesienie obowiązku przystąpienia do określonego testu językowego dla pracowników służby zdrowia w Polsce, jeżeli mogą oni poświadczyć znajomość języka w inny sposób;
  • zniesienie obowiązku przystąpienia przez pracowników służby zdrowia w Niderlandach do specjalnego testu językowego obejmującego kontrolę umiejętności innych niż językowe;
  • uruchomienie przyspieszonych procedur uznawania kwalifikacji zawodowych w Portugalii;
  • usunięcie nieproporcjonalnych ograniczeń w pracy jako przewodnik turystyczny i górski w Bułgarii.

Rumunia zapewnia ponadto obecnie automatyczne uznawanie tytułu zawodowego osób wykonujących zawód prawnika w UE, zgodnie z dyrektywą dotyczącą wykonywania zawodu prawnika, ułatwiając swobodny przepływ tych osób w obrębie UE.


Zamknięcie spraw dotyczących braku pełnej lub prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie analizy proporcjonalności do prawa krajowego pomagają ponadto w uzyskaniu gwarancji, że państwa członkowskie prawidłowo stosują test proporcjonalności w praktyce, a tym samym zapobiegają wprowadzaniu nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych przepisów, które szkodzą jednolitemu rynkowi usług.


Przyjęte dziś środki dotyczące egzekwowania przepisów są odpowiedzią na uchybienia państw członkowskich w zakresie prawidłowego włączenia w odpowiednim czasie podstawowych przepisów dotyczących jednolitego rynku do ich krajowych ram prawnych lub na niezapewnienie zgodności krajowych ram prawnych z przepisami UE, co stwarza przeszkody w ważnych sektorach usług.

Unijna dyrektywa w sprawie analizy proporcjonalności w odniesieniu do regulacji dotyczących zawodów

Dyrektywa w sprawie analizy proporcjonalności przeprowadzanej przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, by wszelkie wprowadzane przez nie wymogi dotyczące zawodów były konieczne i wyważone. Dyrektywa zawiera zestaw kryteriów zapobiegających uciążliwym przepisom krajowym, które mogą utrudniać wykwalifikowanym kandydatom dostęp do wielu zawodów lub wykonywanie takich zawodów w innym państwie członkowskim. Dyrektywa stanowi istotne narzędzie ułatwiające specjalistom w całej UE dostęp do regulowanej działalności i jej wykonywanie.


Kwestie te są istotne dla wielu Europejczyków: około 50 mln osób, czyli 22 proc. pracowników w UE, wykonuje zawód, do którego dostęp jest uzależniony od posiadania określonych kwalifikacji lub do którego wykonywania potrzebny jest określony chroniony prawem tytuł (np. zawody farmaceuty lub prawnika). Często obowiązują również szczególne wymogi dotyczące wykonywania zawodu, jak np. ograniczenia pod względem osób, które mogą posiadać udziały w danych przedsiębiorstwach, lub pod względem możliwości reklamowania danych usług. Zapewnienie, by takie przepisy były uzasadnione i proporcjonalne, przynosi konkretne korzyści obywatelom europejskim – zarówno samym specjalistom, jak i konsumentom.


Komisja podjęła decyzję o skierowaniu 11 dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia do Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Francji, Grecji, Węgier, Łotwy, Niderlandów i Słowacji oraz wezwania do usunięcia uchybienia do Estonii w celu zapewnienia, aby wprowadzenie, w drodze poprawek parlamentarnych, przepisów regulujących zawody podlegało uprzedniej ocenie proporcjonalności.


Komisja podjęła ponadto decyzję o skierowaniu pięciu uzasadnionych opinii do Niemiec, Litwy, Polski, Słowenii i Hiszpanii w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie analizy proporcjonalności w odniesieniu do regulacji dotyczących zawodów. Te uzasadnione opinie dotyczą w szczególności nieuwzględnienia wszystkich odpowiednich środków w ocenach proporcjonalności lub niewdrożenia niezbędnych gwarancji proceduralnych lub niektórych kryteriów dotyczących tych ocen.


Kroki podjęte dziś w celu zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy usługowej pomogą zapobiec powstawaniu nieproporcjonalnych barier na jednolitym rynku lub pozwolą zlikwidować takie bariery, zgodnie z celami unijnego planu działania dotyczącego egzekwowania przepisów jednolitego rynku.


Dalsze infromacje: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij