Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja zaleca działania mające na celu zwiększenie recyklingu w 18 państwach członkowskich, w przypadku których istnieje ryzyko, iż nie będą w stanie osiągnąć celów dotyczących odpadów
Komisja wskazała państwa członkowskie, w tym Polskę, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć celu na 2025 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz celu dotyczącego składowania odpadów do 2035 r.

Komisja Europejska zauważyła, że istnieje ryzyko, że 18 państw członkowskich, w tym Polska, nie osiągnie obu celów na 2025 r. 


Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Portugalia i Szwecja mogą nie osiągnąć celu dotyczącego odpadów komunalnych. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry mogą nie osiągnąć celów na 2025 r. zarówno w zakresie odpadów komunalnych, jak i ogólnych odpadów opakowaniowych. Niektóre kraje nadal składują większość odpadów komunalnych i prawdopodobnie nie spełnią wyznaczonego na 2035 r. celu składowania. Komisja przedstawia tym państwom członkowskim zalecenia, opierając się na stałym wsparciu finansowym i technicznym zapewnianym w celu poprawy wyników w zakresie gospodarowania odpadami.


Wzrasta ilość wytwarzanych odpadów


Każdego roku Europejczycy wytwarzają średnio 530 kg odpadów komunalnych na osobę (odpady pochodzące z gospodarstw domowych i podobne odpady z przedsiębiorstw). Chociaż odpady te są coraz częściej poddawane recyklingowi, a rzadziej składowane, odpady komunalne to jeden z najbardziej trudnych do zagospodarowania strumieni odpadów. W UE około 50 proc. odpadów komunalnych poddaje się recyklingowi lub kompostowaniu, a 23 proc. składuje się na składowiskach. W ostatnich latach można było zaobserwować stopniowy, stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. W latach 2013–2020 ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych wzrosła w całej UE o 15 proc., osiągając niemal 80 mln ton. Około 64 proc. odpadów opakowaniowych jest obecnie poddawanych recyklingowi, choć różni się to w zależności od materiału. Ponad 75 proc. opakowań papierowych, tekturowych i metalowych jest poddawanych recyklingowi, w porównaniu z mniej niż 40 proc. opakowań z tworzyw sztucznych, co stanowi problem w większości państw UE, a w przypadku wielu z nich istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć celu dotyczącego recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.


Znaczne różnice między państwami członkowskimi


Ze sprawozdania wynika, że istnieją znaczne różnice w wynikach w zakresie gospodarowania odpadami w całej UE. W przypadku niektórych krajów pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć cele uzgodnione w prawodawstwie UE i konieczne są dalsze reformy, w szczególności: zapewnienie przetwarzania bioodpadów, które stanowią jedną trzecią odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów – warunek wstępny recyklingu oraz poprawa jakości danych. Jednak większość państw UE wprowadziła lub jest w trakcie wdrażania reform dotyczących odpadów w celu poprawy wskaźników recyklingu, z których część powinna przynieść rezultaty w nadchodzących latach.


Na wyniki państw wpłynęły również czynniki zewnętrzne, w tym skutki pandemii COVID-19, która ograniczyła lub wstrzymała selektywną zbiórkę w niektórych państwach. Niedawny gwałtowny wzrost cen energii ma również negatywny wpływ na działalność związaną z recyklingiem.


Zalecenia i wsparcie UE


Komisja przedstawia szczegółowe zalecenia dla 18 państw członkowskich, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć głównych celów w zakresie recyklingu na 2025 r. Zalecenia te obejmują szeroki zakres działań: ograniczenie ilości odpadów nienadających się do recyklingu, zwiększenie ponownego użycia, zwiększenie selektywnej zbiórki, rozwój zdolności przetwarzania odpadów do celów sortowania i recyklingu, poprawa zarządzania, wdrażanie instrumentów ekonomicznych i podnoszenie świadomości.


Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu wspólnotowych przepisów UE dotyczących odpadów poprzez wsparcie z funduszy UE, pomoc techniczną (np. poprzez przegląd wdrażania polityki ochrony środowiskawymianę najlepszych praktyk i promowanie wzajemnego uczenia się). Władze krajowe są jednak odpowiedzialne za zwiększenie działań politycznych i intensyfikację działań w terenie.


Ponadto Komisja przedstawiła inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i będą wspierać państwa członkowskie w poprawie wyników w zakresie gospodarowania odpadami i osiąganiu celów, takie jak wnioski dotyczące nowych rozporządzeń w sprawie przemieszczania odpadów, pakowania i odpadów opakowaniowych oraz w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.


Kontekst


Dzisiejsze sprawozdanie w ramach systemu wczesnego ostrzegania ocenia prawdopodobieństwo, że państwa członkowskie osiągną cele w zakresie recyklingu na 2025 r. określone w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów i dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych: 55 proc. – w przypadku recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, 65 proc. – w przypadku recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem oraz cele w zakresie recyklingu określonych materiałów z odpadów opakowaniowych (75 proc. w przypadku papieru i tektury, 70 proc. w przypadku szkła, 70 proc. w przypadku opakowań metalowych, 50 proc. w przypadku aluminium, 50 proc. w przypadku tworzyw sztucznych i 25 proc. w przypadku drewna).


Sprawozdanie zawiera również wstępną ocenę celu, jakim jest ograniczenie poziomu składowania odpadów komunalnych do mniej niż 10 proc. do 2035 r.


Podobnie jak w przypadku odpadów opakowaniowych gospodarowanie bioodpadami jest jednym z głównych problemów określonych jako utrudniające osiągnięcie wyników w zakresie recyklingu, chociaż obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.


Sprawozdanie w ramach systemu wczesnego ostrzegania opiera się na przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska, który ujawnił już problemy związane z wdrażaniem wspólnotowych przepisów UE dotyczących odpadów. W szczególności w UE nadal działa prawie 2 tys. nielegalnych lub niespełniających norm składowisk odpadów, które stanowią znaczne źródło zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz utraconą szansę na odzyskanie surowców wtórnych.


Więcej informacji: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij