Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Pomoc państwa: Komisja przyjmuje zmianę przepisów dotyczących niewielkich kwot pomocy dla sektora rybołówstwa i akwakultury
Komisja Europejska przyjęła dziś zmianę rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury („rozporządzenie de minimis w sektorze rybołówstwa”). Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Wyłącza ono z kontroli pomocy państwa niewielkie kwoty pomocy, ponieważ uznaje się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na rynku wewnętrznym.

Proponowane zmiany


grudniu 2022 r. Komisja przedłużyła okres obowiązywania rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa o jeden rok (tj. do 31 grudnia 2023 r.). Zakończyła w tym samym trwającą debatę nad tym, czy przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury nie powinno być już objęte rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa, lecz raczej ogólnym rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis. Ogólne rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis przewiduje wyższy pułap pomocy niż ten obowiązujący w sektorze rybołówstwa. 


Przyjęta dziś zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa obejmuje następujące zmiany:

  • podniesienie pułapu pomocy de minimis na przedsiębiorstwo w okresie trzech lat, z 30,000 EUR do 40,000 EUR, pod warunkiem utworzenia centralnego rejestru krajowego;
  • tylko produkcja podstawowa produktów rybołówstwa i akwakultury będzie nadal objęta rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa. Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu takich produktów będzie objęte natomiast ogólnym rozporządzeniem de minimis;
  • ponowne obliczenie tzw. „pułapów krajowych”, tj. maksymalnych łącznych kwot pomocy de minimis, które mogą zostać przydzielone poszczególnym państwom członkowskim. Pułapy krajowe zaktualizowano na podstawie nowszych danych dotyczących wyłącznie produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury;
  • niektóre czynności wyłączone z zakresu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa będą wyjątkowo dozwolone w przypadku najbardziej oddalonych regionów UE, aby ułatwić modernizację małych statków, a także między innymi zająć się problemami w zakresie bezpieczeństwa w tych regionach; Jest to jeden z przykładów ukierunkowanych środków na rzecz regionów najbardziej oddalonych, o których to środkach mowa w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  • przedłużenie okresu obowiązywania zmienionego rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa do 31 grudnia 2029 r.

Kontekst przeglądu


Komisja rozpoczęła przegląd zasad de minimis dla sektora rybołówstwa i akwakultury w 2019 r., publikując plan oceny. Ocenę ram pomocy państwa dla tego sektora przeprowadzono równolegle z jej oceną skutków, aby zebrać dalsze dowody na temat obszarów wymagających poprawy. Proces przeglądu obejmował konsultacje publiczne, a także dyskusje z zainteresowanymi stronami i organami krajowymi. W styczniu 2022 r. Komisja zwróciła się w szczególności do wszystkich zainteresowanych stron o przedstawienie uwag na temat zmiany rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa. Na posiedzeniach w marcu i wrześniu 2022 r. oraz w maju 2023 r. przeprowadzono również konsultacje z państwami członkowskimi.


grudniu 2022 r. Komisja przyjęła pakiet zmienionych zasad pomocy państwa odnoszących się do sektorów rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury. Jeżeli chodzi o rybołówstwo, Komisja przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych (rozporządzenie (UE) 2022/2473), zatwierdziła nowe wytyczne sektorowe (wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury, przyjęte następnie 17 marca 2023 r.) i przedłużyła o rok rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa (rozporządzenie (UE) 2022/2514).


Dodatkowe informacje


Na specjalnych stronach internetowych DG ds. Konkurencji poświęconych sektorowi rybołówstwa i procesowi przeglądu można znaleźć wszystkie uwagi zainteresowanych stron przedłożone w kontekście ewaluacji i oceny skutków, streszczenia różnych działań konsultacyjnych i dokument roboczy służb Komisji w sprawie oceny.


Źródło: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij