Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wsparcie rzadu dla przedsiebiorcow z terenow popowodziowych
Rada Ministrów 6 lipca przyjęła projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, przedłożony przez ministra gospodarki.

Poszkodowanymi przez ostatnią powódź są przedsiębiorcy, szczególnie mali, zatrudniający do 50 osób (rodzinne sklepy, warsztaty usługowe, itp.). Żywioł zabrał im dorobek całego życia. W takie sytuacji trudno odbudować firmę i wznowić działalność gospodarczą. Małe firmy nie zawsze są ubezpieczone od następstw klęsk żywiołowych.


Przepisy projektowanej ustawy (tzw. incydentalnej) określają zasady udzielania pomocy dla mikro i małych firm, prowadzących działalność gospodarczą wytwórczą, usługową lub handlową. Przepisami objęte zostaną ponadto gospodarstwa agroturystyczne oraz przedsiębiorcy, którzy przed wystąpieniem klęski powodzi zawiesili działalność gospodarczą, chodzi o działalność sezonową. Projekt jest adresowany do przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach gmin lub miejscowości określonych w przepisach ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Najważniejszą formą wsparcia będzie udzielenie pożyczki, która w określony sposób może być w części lub w całości umarzana. Wszyscy mikro i mali przedsiębiorcy poszkodowani przez klęskę powodzi będą mogli uzyskać pomoc. Podstawą do jej udzielenia będą rzeczywiste szkody w majątku trwałym lub obrotowym. O pożyczkę na odbudowę firmy mogą wystąpić te firmy, które przed wystąpieniem tegorocznej powodzi nie były w stanie upadłości.

Zgodnie z ustawą, pomoc nie może być przeznaczana na pokrycie szkód, na które przedsiębiorca wcześniej otrzymał inne środki publiczne, np. otrzymał pomoc finansową na odbudowę domu, który jest jednocześnie miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (prowadzi w nim warsztat lub sklep). Pożyczki będą udzielane przez wybrane fundusze pożyczkowe. Jest to uzasadnione tym, że działają one często na lokalnych rynkach i znają potrzeby danej społeczności. Pożyczka wyniesie do 50 tys. zł. Wnioski o jej udzielenie będą składane do wybranego funduszu pożyczkowego w terminie do 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. Wsparcie jest udzielane tylko raz. Poszkodowany powinien zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie zaświadczenia, że szkoda powstała w wyniku klęski powodzi. Zaświadczenie to będzie wydawane na druku, który stanowi załącznik do ustawy. Ponadto przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie, że spełnia warunki uprawniające go do otrzymania wsparcia. Zgodnie z projektem ustawy, szkoda powinna być oszacowana przez rzeczoznawcę, ale uwzględniany może być szacunek wykonany przez ubezpieczyciela, u którego poszkodowany był ubezpieczony w dniu wystąpienia klęski. Wykorzystanie udzielonej pożyczki musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy z funduszem (w szczególnych sytuacjach możliwe jest przedłużenie tego okresu o 3 miesiące). Rozliczenie pożyczki następuje na podstawie przedłożonych dokumentów: faktur, rachunków.

Fundusz sprawdzi rzetelność wykorzystania pomocy. W przypadku wykorzystania pożyczki na odtworzenie majątku trwałego i obrotowego oraz na pokrycie kosztów szacowania strat przez rzeczoznawcę – pożyczka będzie przez fundusz umarzana automatycznie. Innych warunków umorzenia nie ma. Dla przedsiębiorców, którzy nie byli ubezpieczeni przewidziano możliwość umorzenia 75 proc. kwoty pożyczki, czyli do spłaty pozostanie 25 proc. pożyczki (maks. 12,5 tys. zł). Pożyczki będą spłacane przez okres do 3 lat, z 9-ciomiesięcznym okresem karencji. Pożyczka wykorzystana niezgodnie z przepisami, musi zostać zwrócona wraz z odsetkami liczonymi od dnia podpisania umowy z funduszem. Zwrot pożyczki, zgodnie z projektem ustawy, nastąpi także w sytuacji, gdy przedsiębiorca odmówi poddania się kontroli funduszu lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

Pożyczki wydawane będą przez regionalne i lokalne fundusze. Tego typu pomoc była już świadczona przedsiębiorcom po powodzi w 2001 r. i sprawdziła się. Ponadto fundusze nie podlegają przepisom prawa bankowego. Minister gospodarki wybierze fundusze w drodze konkursu ofert, bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, co skróci znacznie procedurę ich wyboru.
Z wybranym funduszem minister gospodarki podpisze umowę. W celu maksymalnego przyspieszenia tempa udzielania pomocy, fundusze powinny rozpatrzyć złożony przez przedsiębiorcę wniosek w okresie nie przekraczającym 14 dni.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: RM)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij